Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi, 90-734 Łódź, ul. S. Więckowskiego 33, tel. (42) 637-70-55, e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl.
 2. Z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Łodzi można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@kuratorium.lodz.pl lub (42) 637-70-55 wew. 78.
 3. Pani/Pana dane osobowe w procesach przetwarzania będą przetwarzane wyłącznie na podstawie postanowień przepisu 6 ust 1 RODO, w szczególności w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3 i w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach, chyba że z przepisów szczególnych wynikają inne rozwiązania.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w oparciu o postanowienia przepisów art. 15 – 20 RODO.
 9. Zgodnie z art. 21 RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Panią/Pana narusza przepisy RODO.

                                                           Administrator Danych Osobowych  

                                                                   Łódzki Kurator Oświaty

 

Wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą – link do informacji i wzoru wniosku

Wniosek o udostępnienie danych z systemu monitoringu / z systemu EKD – link do informacji i wzorów wniosków
                                                                  

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Kuratorium Oświaty w Łodzi jest pan Adam Bar. Można się z nim kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: iod@kuratorium.lodz.pl

Zastępcą IOD w Kuratorium Oświaty w Łodzi jest pan Rafał Bieniek. Można się z nim kontaktować pisząc na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej.

Do IOD w Kuratorium Oświaty w Łodzi należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych w Kuratorium Oświaty w Łodzi nie należy natomiast załatwianie innych spraw dotyczących naruszenia danych osobowych przez inne podmioty niezwiązane z Kuratorium Oświaty w Łodzi, jak np. udzielanie porad, konsultacji czy rozpatrywanie skarg dotyczących naruszenia praw osób, których dane te dotyczą.

 

Obowiązek informacyjny – poniżej pliki do pobrania:

 1. Obowiązek informacyjny. Zbieranie oraz ewidencjonowanie wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty
 2. Obowiązek informacyjny w związku z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych
 3. Obowiązek informacyjny – przeprowadzenie czynności związanych z przesłaniem zaświadczeń dla finalistów i laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
 4. Obowiązek informacyjny – uaktualnienie bazy danych dotyczących nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego na okres od dnia 01.09.2019 r. – 31.08.2020 r.
 5. Obowiązek informacyjny – uaktualnienie bazy danych dotyczących nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 września 2019 r.
 6. Obowiązek informacyjny – zbieranie wniosków o nadanie tytułu honorowego Profesora Oświaty
 7. Obowiązek informacyjny – prowadzenie rekrutacji uczestników konferencji, kongresów i innych form wymiany doświadczeń organizowanych bądź współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
 8. Obowiązek informacyjny – prowadzenie postępowań skargowych i wnioskowych
 9. Obowiązek informacyjny – prowadzenie postępowań administracyjnych
 10. Obowiązek informacyjny – zawieranie i realizacja umów w ramach programów rządowych
 11. Obowiązek informacyjny – organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych dla uczniów z terenu województwa łódzkiego
 12. Obowiązek informacyjny – zapewnienie dostępu do informacji publicznej lub ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
 13. Obowiązek informacyjny – komunikacja elektroniczna
 14. Obowiązek informacyjny – zbieranie wniosków na stypendia Prezesa Rady Ministrów i wypłacanie stypendiów
 15. Obowiązek informacyjny – zbieranie wniosków na stypendia Ministra Edukacji Narodowej
 16. Obowiązek informacyjny – ewidencjonowanie oświadczeń lustracyjnych i przekazywanie ich do IPN
 17. Obowiązek informacyjny – dokonywanie uwierzytelnienia świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły
 18. Obowiązek informacyjny – wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, zaświadczeń potwierdzających przebieg nauki oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem arkuszy ocen
 19. Obowiązek informacyjny – powierzanie zadań doradcy metodycznego
 20. Obowiązek informacyjny – rozpatrywanie pism, interwencji i wniosków kierowanych do Łódzkiego Kuratora Oświaty 
 21. Obowiązek informacyjny – udzielanie odpowiedzi na pisma lub wnioski nieobjęte zakresem nadzoru pedagogicznego
 22. Obowiązek informacyjny – rozpatrywanie interwencji i pism w zakresie sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego
 23. Obowiązek informacyjny. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli

 24. Obowiązek informacyjny. Wykonywanie świadczeń przez osoby fizyczne na rzecz Kuratorium Oświaty w Łodzi w oparciu o umowy cywilnoprawne

 25. Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika (20 KB)
 26. Klauzula informacyjna dla pracownika (36 KB)
 27. Obowiązek informacyjny dotyczący monitorowania siedziby Kuratorium Oświaty w Łodzi (16 KB)

 28. Obowiązek informacyjny dotyczący oceny pracy dyrektora (14 KB)

 29. Obowiązek informacyjny dla pracownika składającego Wniosek o udzielenie zwolnienia z pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 roku życia (22 KB)
 30. Obowiązek informacyjny dla pracownika składającego Wniosek o urlop opiekuńczy (22 KB)
 31. Obowiązek informacyjny dla pracownika składającego Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej (22 KB)
 32. Obowiązek informacyjny dla pracownika wnioskującego o udzielenie urlopu okolicznościowego (22 KB)
 33. Obowiązek informacyjny dla pracownika wnioskującego o udzielenie urlopu wypoczynkowego na żądanie (22 KB)
 34. Obowiązek informacyjny dla pracownika wnioskującego o udzielenie urlopu wypoczynkowego (22 KB)
 35. Obowiązek informacyjny – komisja kwalifikacyjna do spraw awansu zawodowego nauczycieli (30 KB)
 36. Obowiązek informacyjny – wyrażenie zgody przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (26 KB)
 37. Obowiązek informacyjny – wyrażenie zgody przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji (26 KB)