Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Łodzi, 90-446 Łódź, al. Kościuszki 120A, tel. 42 636 34 71, e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Łodzi można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@kuratorium.lodz.pl
 3. Dane osobowe osób uczestniczących w procesach przetwarzania będą przetwarzane wyłącznie na podstawie postanowień przepisu art. 6 ust 1 RODO
 4. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu przetwarzania i w zgodzie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

                                                                               Administrator Danych Osobowych  

                                                                                      Łódzki Kurator Oświaty

 

Wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą – link do informacji i wzoru wniosku
                                                                  

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Kuratorium Oświaty w Łodzi jest pan Adam Bar. Można się z nim kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: iod@kuratorium.lodz.pl

Zastępcą IOD w Kuratorium Oświaty w Łodzi jest pan Rafał Bieniek. Można się z nim kontaktować pisząc na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej.

Do IOD w Kuratorium Oświaty w Łodzi należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych w Kuratorium Oświaty w Łodzi nie należy natomiast załatwianie innych spraw dotyczących naruszenia danych osobowych przez inne podmioty niezwiązane z Kuratorium Oświaty w Łodzi, jak np. udzielanie porad, konsultacji czy rozpatrywanie skarg dotyczących naruszenia praw osób, których dane te dotyczą.

 

Obowiązek informacyjny – poniżej pliki do pobrania:

 1. Obowiązek informacyjny. Zbieranie oraz ewidencjonowanie wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty
 2. Obowiązek informacyjny w związku z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych
 3. Obowiązek informacyjny – przeprowadzenie czynności związanych z przesłaniem zaświadczeń dla finalistów i laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
 4. Obowiązek informacyjny – uaktualnienie bazy danych dotyczących nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego na okres od dnia 01.09.2019 r. – 31.08.2020 r.
 5. Obowiązek informacyjny – uaktualnienie bazy danych dotyczących nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 września 2019 r.
 6. Obowiązek informacyjny – zbieranie wniosków o nadanie tytułu honorowego Profesora Oświaty
 7. Obowiązek informacyjny – powierzenie zadań doradcy metodycznego
 8. Obowiązek informacyjny – prowadzenie rekrutacji uczestników konferencji, kongresów i innych form wymiany doświadczeń organizowanych bądź współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
 9. Obowiązek informacyjny – prowadzenie postępowań skargowych i wnioskowych
 10. Obowiązek informacyjny – prowadzenie postępowań administracyjnych
 11. Obowiązek informacyjny – zawieranie i realizacja umów w ramach programów rządowych
 12. Obowiązek informacyjny – organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych dla uczniów z terenu województwa łódzkiego
 13. Obowiązek informacyjny – zapewnienie dostępu do informacji publicznej lub ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
 14. Obowiązek informacyjny – komunikacja elektroniczna
 15. Obowiązek informacyjny – zbieranie wniosków na stypendia Prezesa Rady Ministrów i wypłacanie stypendiów
 16. Obowiązek informacyjny – zbieranie wniosków na stypendia Ministra Edukacji Narodowej
 17. Obowiązek informacyjny – ewidencjonowanie oświadczeń lustracyjnych i przekazywanie ich do IPN
 18. Obowiązek informacyjny – dokonywanie uwierzytelnienia świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły
 19. Obowiązek informacyjny – wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, zaświadczeń potwierdzających przebieg nauki oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem arkuszy ocen
 20. Obowiązek informacyjny – powierzanie zadań doradcy metodycznego
 21. Obowiązek informacyjny – rozpatrywanie pism, interwencji i wniosków kierowanych do Łódzkiego Kuratora Oświaty 
 22. Obowiązek informacyjny – udzielanie odpowiedzi na pisma lub wnioski nieobjęte zakresem nadzoru pedagogicznego
 23. Obowiązek informacyjny – rozpatrywanie interwencji i pism w zakresie sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego
 24. Obowiązek informacyjny. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli

 25. Obowiązek informacyjny. Wykonywanie świadczeń przez osoby fizyczne na rzecz Kuratorium Oświaty w Łodzi w oparciu o umowy cywilnoprawne

 26. Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika (20 KB)
 27. Klauzula informacyjna dla pracownika (36 KB)