Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa

Zgodnie z § 21 ust 1 rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz.U. Nr 84, poz. 7790), Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi prowadzi rejestr niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających swoją siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Archiwum Kuratorium Oświaty w Łodzi posiada:

  • dokumentację przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół z terenu miasta Łodzi i powiatów: pabianickiego, zgierskiego, łódzkiego wschodniego i brzezińskiego
  • materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną wytworzoną w jednostkach organizacyjnych Kuratorium Oświaty
  • akta osobowe i płacowe pracowników Kuratorium Oświaty