Wniosek o udostępnienie danych z systemu monitoringu / z systemu EKD

Łódzki Kurator Oświaty informuje, iż w związku z funkcjonowaniem w Kuratorium Oświaty w Łodzi systemu monitoringu wizyjnego oraz Systemu Elektronicznego Dostępu (EKD) istnieje możliwość skierowania żądania w formie wniosku o udostępnienie danych z systemu monitoringu / z systemu EKD:

  1. drogą pisemną w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl (w tym przypadku wniosek musi być podpisany podpisem zaufanym)
  2. osobiście w Kuratorium Oświaty w Łodzi
    ul. Więckowskiego 33
    90-734 Łódź
    w kancelarii (parter, pok.nr 09)
  3. wysyłając za pośrednictwem poczty na ww. adres Kuratorium Oświaty w Łodzi

Wzory wniosków o udostępnienie danych z systemu monitoringu/ z systemu EKD dostępne są w załącznikach poniżej tekstu.

Jest dopuszczalna inna forma wniosku, pod warunkiem uwzględnienia wszystkich elementów wniosku.

Przed realizacją złożonego wniosku jest dokonywana weryfikacja tożsamości wnioskodawcy. Jeżeli występują uzasadnione wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy Urząd ma prawo żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.

Następuje ocenia czy żądanie jest uzasadnione i nie ma nadmiernego charakteru, w razie wątpliwości jest wzywany wnioskodawca do uzupełnienia wniosku.

Urząd dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania, dokonać realizacji żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim wypadku, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania wnioskodawca zostanie poinformowany o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

W przypadku, gdy wniosek nie może zostać zrealizowany, Urząd poinformuje wnioskodawcę w w/w terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn niepodjęcia działań.

Czynności podejmowane w odpowiedzi na zgłoszone żądania są wolne od opłat. Wyjątkowo – w przypadku, gdy żądania wnioskodawcy są ewidentnie nadmierne – Urząd ma prawo pobrać opłatę w wysokości uwzględniającej koszty udzielenia odpowiedzi.

Tryb i sposób udostępniania danych z systemu monitoringu / z systemu EKD wynika z przyjętych w Kuratorium Oświaty w Łodzi Procedur Ochrony Danych Osobowych Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Załącznik nr 1 – wzór wniosku o udostępnienie danych z systemu monitoringu. Plik do pobrania (22 KB)

Załącznik nr 2 – wzór wniosku o udostępnienie danych z systemu EKD. Plik do pobrania (23 KB)