Zaświadczenia, arkusze ocen

Zaświadczenia z przebiegu nauki oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie arkuszy ocen wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek, który należy złożyć osobiście w siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi lub wysłać na adres urzędu.

Zaświadczenia

  1. Za wydanie zaświadczenia z przebiegu nauki nie pobiera się opłaty skarbowej.
  2. Wniosek należy pobrać z pokoju 07 Kuratorium Oświaty w Łodzi lub bezpośrednio ze strony internetowej.
  3. Do wniosku należy dołączyć upoważnienie – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument

Arkusze ocen

  1. Za wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii arkusza ocen nie pobiera się opłaty skarbowej.
  2. Wniosek należy pobrać z pok. 07 Kuratorium Oświaty w Łodzi lub bezpośrednio ze strony internetowej.
  3. Do wniosku należy dołączyć upoważnienie – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument

Ważne informacje na temat sposobu składania wniosków i zasad wydawania dokumentów

  • Kuratorium Oświaty w Łodzi wydaje zaświadczenia i potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie arkuszy ocen tylko tych szkół, które zostały zlikwidowane, a dokumenty są przechowywane w archiwum naszego urzędu.
  • Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. Podania przesłane pocztą elektroniczną (e-mail), nieopatrzone elektronicznym podpisem, nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania: