Skargi, wnioski, petycje

Przyjęcia skarg i wniosków

Osoby wnoszące skargi i wnioski przyjmowane są przez:

 • Łódzkiego Kuratora Oświaty w każdy wtorek w godzinach 14.–16. oraz czwartek w godz. 8.-10.
 • Dyrektorów Wydziałów i Delegatur w każdy wtorek w godz. 14.-16.
 • Pisemne skargi i wnioski przyjmowane są w Kancelarii Kuratorium codziennie w godzinach pracy urzędu, tj. 8.-16.

Tryb załatwiania skarg i wniosków

Organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków realizowana jest według następujących zasad:

 1. W stosunku do podpisanych, kierowanych pisemnie lub składanych bezpośrednio ustnie przez osobę, która się identyfikuje:

  • w Wydziale Organizacyjnym prowadzony jest centralny rejestr skarg i wniosków, w którym ewidencjonowane są wszystkie skargi i wnioski wpływające do Kuratora i Kuratorium, składane pisemnie oraz ustnie do protokołu
  • Kurator, a podczas jego nieobecności Wicekurator, przyjmują osobiście interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w uzgodnionych terminach
  • protokół przyjęcia skargi lub wniosku wnoszonych ustnie do Kuratora lub Wicekuratora sporządza dyrektor lub wyznaczony pracownik Wydziału Organizacyjnego
  • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez dyrektorów, kierowników oddziałów i pracowników odbywa się codziennie, w godzinach pracy urzędu; ze skarg i wniosków wnoszonych ustnie sporządza się protokół
  • skargi i wnioski rozpatrywane są przez wskazane komórki organizacyjne Kuratorium; nadzór nad terminowością i prawidłowym rozpatrywaniem skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
  • dokumentacja rozpatrzonych skarg i wniosków przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym, a potem przekazywana do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną Kuratorium
 2. W stosunku do anonimów i telefonów osób niezidentyfikowanych:

  • anonimy nie są rozpatrywane, ich omówienie Wydział Organizacyjny raz w miesiącu przedstawia do wiadomości Kuratora
  • z treści telefonów sporządzane są ogólne, hasłowe notatki, których omówienie Wydział Organizacyjny raz w miesiącu przedstawia do wiadomości Kuratora.

Rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Link do Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Internetowym Systemie Aktów Prawnych