Duplikaty świadectw, dyplomów

Duplikaty świadectw szkolnych i dyplomów – sporządzanie i wydawanie duplikatów w oparciu o posiadaną dokumentację z przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późń.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700).
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
  W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy wniosek złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi, bądź przesłać go na adres: 

  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  ul. Więckowskiego 33
  90-734 Łódź

  lub też przesłać wniosek do właściwej miejscowo Delegatury :

  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Sieradzu
   Adres: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
   Tel.: 43 827 19 47, 43 822 79 27
   Fax: 43 822 52 95
   E-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Skierniewicach
   Adres: ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
   Tel.: 46 833 44 62, 46 834 16 09
   Fax: 46 833 45 61
   E-mail: delegatura-sk@kuratorium.lodz.pl
  • Delegatura Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim
   Adres: ul. Sienkiewicza 16a , 97-300 Piotrków Trybunalski
   Tel/fax.: 44 649 77 41
   E-mail: delegatura-pt@kuratorium.lodz.pl

 2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
  Do składanego wniosku o duplikat należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

 3. Upoważnienie
  W przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest inna pełnoletnia osoba, do wniosku należy dołączyć upoważnienie.

Uwaga – ważna informacja na temat składania wniosku drogą elektroniczną

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
Podania przesłane pocztą elektroniczną (e-mail), nieopatrzone elektronicznym podpisem, nie będą rozpatrywane.

Realizacja

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy .

Opłaty

Za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku na rachunek bankowy:
Kuratorium Oświaty w Łodzi
NBP O/Okręgowy w Łodzi
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: opłata za duplikat, imię i nazwisko, na które został wydany duplikat.

Kuratorium Oświaty w Łodzi wydaje duplikaty świadectw i dyplomów tylko tych szkół, które zostały zlikwidowane, a dokumenty są przechowywane w archiwum naszego Urzędu.

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o duplikat. Plik do pobrania w formacie .doc (19 KB)

Wzór upoważnienia do załatwienia spraw związanych z wydaniem duplikatu świadectwa lub dyplomu. Plik do pobrania w formacie .doc (16 KB)