Wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą

Prawa osób, których dane dotyczą na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”:

 • prawo dostępu do danych osobowych – art.15 RODO,
 • prawo do uzyskania kopii danych osobowych – art.15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – art.17 RODO,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 7. RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – art. 20 RODO,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO,
 • prawo do sprzeciwu niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO.

Osoba, której dane dotyczą  ma możliwość realizacji swoich praw, np. poprzez skierowanie żądania do Administratora w formie wniosku:

 • drogą pisemną w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
 • drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora:
  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  ul. S. Więckowskiego 33
  90-734 Łódź
 • osobiście w siedzibie Administratora (w kancelarii)

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku.

Przed realizacją zgłoszenia żądania w zakresie przysługujących praw osobie fizycznej, Administrator dokonuje weryfikacji jej tożsamości. Jeżeli występują uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek Administrator ma prawo żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

Administrator ocenia czy żądanie osoby jest uzasadnione i nie ma nadmiernego charakteru, w razie wątpliwości prosi osobę, żądającą o podanie dodatkowych informacji umożliwiających sprecyzowanie żądania.

Administrator weryfikuje zasadność złożonego wniosku pod względem przysługujących praw osoby wynikających z RODO, jeżeli w wyniku weryfikacji stwierdzi, że inny podmiot jest Administratorem przekazuje wniosek osoby zgodnie z właściwością oraz informuje wnioskującego o tym fakcie.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania, udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem na podstawie przepisów RODO. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim jednak wypadku, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

W przypadku, gdy żądanie osoby, której dane są przetwarzane nie może zostać uwzględnione, jeżeli jest brak podstaw do podjęcia działań w związku z żądaniem osoby Administrator poinformuje tą osobę w w/w terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn niepodjęcia działań.

Czynności Administratora podejmowane w odpowiedzi na zgłoszone żądania są wolne od opłat. Wyjątkowo – w przypadku, gdy żądania osoby fizycznej są ewidentnie nadmierne – Administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości uwzględniającej koszty udzielenia odpowiedzi.

Mając powyższe na uwadze, Administrator informuje, iż przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Tryb i sposób realizacji praw osób, których dane dotyczą wynika z RODO, przyjęte procedury dotyczące realizacji tych praw w Kuratorium Oświaty w Łodzi wynikają z Procedur Ochrony Danych Osobowych Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Wzór wniosku. Plik do pobrania w formacie .doc (103 KB)