Obowiązek lustracji

 1. Podstawa prawna

Łódzki Kurator Oświaty informuje, iż podstawą prawną składania oświadczeń lustracyjnych jak i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego jest art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592 ze zm.).

Stosownie do treści w/w ustawy osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub wyrażenie zgody na objęcie
lub wykonywanie funkcji dyrektora szkoły publicznej mają obowiązek złożyć oświadczenie lustracyjne bądź informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły.

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego:

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego nie dotyczy osób, które:

 • są kandydatami lub pełnią funkcję:
 • dyrektora przedszkola
 • dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • dyrektora bursy, internatu
 • dyrektora młodzieżowego domu kultury
 • dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli
 • dyrektora biblioteki pedagogicznej
 • dyrektora innej placówki
 • dopełniły obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego:
  • w związku z sprawowaniem mandatu radnego
  • przedłużają kadencję dyrektora szkoły

Oświadczenia lustracyjne składa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2007 nr 165 poz. 1171).

wzór oświadczenia lustracyjnego dostępny jest w załączniku

Termin złożenia oświadczenia lustracyjnego:

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub wyrażenie zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej.

Ile razy trzeba składać oświadczenie lustracyjne?

Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz. Natomiast zgodnie z art. 7 pkt 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. osoba ponownie wezwana do złożenia oświadczenia (np. kandydująca ponownie na stanowisko dyrektora) winna złożyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Obowiązek złożenia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego:

Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do ustawy z dnia 7 września 2007 r.

wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępny jest w załączniku

Termin złożenia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego:

Informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub wyrażenia zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej.

 1. Wymagane dokumenty

Wypełnione własnoręcznie:

 • oświadczenie lustracyjne wg wzoru określonego w załączniku nr 1a ustawy z dnia 7 września 2007 r.

lub

 • informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego wg wzoru określonego w załączniku nr 2a ustawy z dnia 7 września 2007 r. (dot. osób, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne)
 1. Opłata

Złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia nie wymaga wnoszenia opłat.

 1. Miejsce złożenia dokumentów

Oświadczenia lustracyjne jak i informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy umieścić w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „oświadczenie lustracyjne”, należy je:

– składać osobiście w:

 • w Kuratorium Oświaty w Łodzi
  ul. Więckowskiego 33
  90-734 Łódź
  w kancelarii (parter, pok.nr 09)

lub

 • u Pełnomocnika ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych (II piętro, pok. nr 205)

lub

 • w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Sieradzu
  Plac Wojewódzki 3
  98-200 Sieradz
 • w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Skierniewicach
  ul. Jagiellońska 29
  96-100 Skierniewice
 • w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Sienkiewicza 16a
  97-300 Piotrków Trybunalski
 • w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kutnie
  ul. Podrzeczna 18
  99-300 Kutno

lub
– wysyłać za pośrednictwem poczty na ww. adres Kuratorium Oświaty w Łodzi

 1. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy i udzielenie informacji o stanie sprawy

W Kuratorium Oświaty w Łodzi  został upoważniony przez Łódzkiego Kuratora Oświaty do przyjmowania oświadczeń lustracyjnych w rozumieniu przepisu art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r.:

 • Pełnomocnik ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych
  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  Tel.: 42 637 70 55 w. 78
  email:  abar@kuratorium.lodz.pl
 1. Termin i sposób załatwienia sprawy

Łódzki Kurator Oświaty przekazuje niezwłocznie / według kolejności wpływu / oświadczenia lustracyjne jak i informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016 ze zm.).

 1. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Na wniosek osoby, która złożyła oświadczenie lustracyjne Pełnomocnik ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych w imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty wydaje zaświadczenie o złożeniu powyższego dokumentu, wskazując datę jego wpływu do Kuratorium.

We wniosku należy wskazać sposób przekazania zaświadczenia.

Osoby chcące otrzymać zaświadczenie w dniu złożenia w Kuratorium Oświaty w Łodzi oświadczenia lustracyjnego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych (Tel.: 42 637 70 55 w. 78).

 1. Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze składaniem oświadczeń lustracyjnych jak i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w Kuratorium Oświaty w Łodzi jest Łódzki Kurator Oświaty.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Ochrona danych osobowych:
Link do strony internetowej urzędu

Załącznik nr 1a do ustawy – wzór oświadczenia lustracyjnego. Plik do pobrania (29 KB)

Załącznik nr 2a do ustawy – wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Plik do pobrania (30 KB)