Kształcenie dzieci cudzoziemców i mniejszości narodowych

Koordynator kształcenia dzieci cudzoziemców i mniejszości narodowych:

 • Małgorzata Bury, st. wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Zawodowego KO
  mbury[at]kuratorium.lodz.pl
  tel.: 42 637 70 55 w. 47

Link do komunikatu o konkursie stypendialnym dla romskich uczniów oraz studentów 

Link do komunikatu o Ogólnopolskim konkursie stypendialnym dla uzdolnionych uczniów romskich 2023

Link do informacji o szkoleniu dla nauczycieli związanych z realizacją projektu „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”

Link do komunikatu na temat punktów informacyjno – doradczych dla cudzoziemców spoza UE

Podstawa prawna

Podstawę prawną organizacji wychowania przedszkolnego i  nauki  dla dzieci cudzoziemców i dzieci obywateli  polskich powracających  z zagranicy stanowią:

 1. art. 94a i art. 94aa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) 
 2. wydane  na podstawie art. 94a ust. 6 ww. ustawy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453).

Najważniejsze informacje na temat kształcenia dzieci cudzoziemców i dzieci obywateli  polskich powracających  z zagranicy:

 1. Dzieci  cudzoziemców i dzieci  obywateli polskich powracające z zagranicy, pobierające naukę w innych systemach oświaty, mogą realizować wychowanie przedszkolne w publicznych i niepublicznych  przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz obowiązek szkolny i obowiązek nauki w publicznych szkołach i placówkach do ukończenia 18 roku życia. Do publicznej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, placówki,  dzieci te są przyjmowane na podstawie dokumentów określających  sumę lat nauki dziecka, dokumentów potwierdzających ukończenie danej szkoły, wieku dziecka i opinii rodziców, lub na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę  przeprowadza się w języku, którym posługuje się uczeń. Przedstawione szkole dokumenty mogą przetłumaczyć nauczyciele szkoły . (Tłumaczenie dokumentu przez tłumacza przysięgłego wymagane jest przy potwierdzaniu wykształcenia średniego (nostryfikacja świadectw) dla  cudzoziemców i obywateli polskich  ubiegających się o przyjęcie na studia lub do szkoły policealnej).

 2. Zarówno dzieci cudzoziemców jak i dzieci obywateli polskich powracające z zagranicy mają prawo do dodatkowej nauki języka polskiego w wymiarze 2 godz. tygodniowo oraz do dodatkowych zajęć wyrównawczych z nauczanych przedmiotów  przez   okres  nieprzekraczający 12 miesięcy. Łączny wymiar ww. zajęć i godzin języka polskiego nie może przekroczyć 5 godz. tygodniowo. Zajęcia organizuje organ prowadzący szkołę.

 3. Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ prowadzący szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może być wyższa niż 15 osób, rozporządzenie  przytoczone w pkt. 2 określa wymiar godzin na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz zobowiązuje do realizacji nauki języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930), w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Realizację procesu edukacyjnego w oddziale przygotowawczym może wspomagać osoba władająca językiem kraju pochodzenia ucznia/uczniów.

 4. Dzieci cudzoziemców i dzieci obywateli polskich  powracających z zagranicy objęte są  pomocą psychologiczno-pedagogiczną i mają prawo do otrzymywania stypendiów. Mają też prawo do nauki języka i kultury kraju pochodzenia organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez placówki dyplomatyczne lub konsularne.

Przydatne strony internetowe:

 1. Link do zakładki „zagranica” w serwisie internetowym MEN
 2. Link do strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Link do strony internetowej poświęconej mniejszościom narodowym i etnicznym
 4. Link do strony internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 5. Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 6. Linki do strony internetowej Rzecznika Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej
 7. Link do strony internetowej Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim
 8. Link do strony internetowej Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR), przedstawicielstwo w Warszawie