Majątek

Kuratorium Oświaty jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego.

Kuratorium Oświaty zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

Majątek Kuratorium Oświaty w Łodzi na 31 grudnia 2007 r. wynosił ogółem netto 866.609,52 zł,

w tym:

  • aktywa trwałe – 328.278,59 zł
  • aktywa obrotowe- 538.330,93 zł