Majątek

Kuratorium Oświaty jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego.

Kuratorium Oświaty zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.)

Majątek Kuratorium Oświaty w Łodzi na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił ogółem 11.719.068,67 zł

w tym:

  • aktywa trwałe – 10.899.827,10 zł
  • aktywa obrotowe- 819.241,57 zł