Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego

Nazwa podmiotu: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Nazwa strony internetowej: strona internetowa Kuratorium Oświaty w Łodzi

Adres strony internetowej: https://www.kuratorium.lodz.pl

Kuratorium Oświaty w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 82).

Oświadczenie niniejsze ma zastosowanie do strony internetowej znajdującej się pod powyższym adresem.

Data publikacji strony internetowej: 04-02-2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 03-03-2023

Serwis jest częściowo zgodny z postanowieniami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych, zewnętrznych źródeł,
  2. ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  5. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  6. mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre elementy serwisu/treści będą niedostępne z uwagi na ograniczenia systemowe serwisu – jego silnika, oraz szablonu, na którym został zbudowany,
  7. nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Wyłączenia:

Ewentualne wyłączenia spod regulacji cytowanej ustawy zawierają się w zakresie określonym przez przepis art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji: 21-09-2020

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 31-03-2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na podstawie samooceny dokonanej przy pomocy listy kontrolnej do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej i jej zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz kilku walidatorów poziom dostępności serwisu internetowego Kuratorium Oświaty w Łodzi został oceniony jako dostateczny. Większość istotnych błędów w analizowanym serwisie zostanie, w ramach procesów wewnętrznych skorygowana.

Zapewnienie dostępności strony internetowej urzędu to proces, który realizowany jest na bieżąco, a Łódzki Kurator Oświaty traktuje go jako jeden z priorytetów działalności Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Rafał Bieniek

e-mail osoby do kontaktu: dostepnosc@kuratorium.lodz.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 426377055 wew. 23

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do serwisu internetowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe siedziby Kuratorium Oświaty w Łodzi:

tel. 42 637 70 55 wew. 76

fax. 42 636 03 85

e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl

ul. Więckowskiego 33

90-734 Łódź

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja dodatkowa:

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Zapewnienie dostępności strony internetowej to proces. Staramy się aby dostępność była zapewniona, jeżeli jednak dostrzeżesz braki w tym zakresie, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić zawartość strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: dostepnosc@kuratorium.lodz.pl

Link do filmu z informacjami o urzędzie

Plik tekstowy o działalności Kuratorium Oświaty w Łodzi w formacie .doc (18 KB)

Informacja o dostępności architektonicznej

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Osoby o specjalnych potrzebach, przybywające do Kuratorium Oświaty w Łodzi otrzymają niezbędną pomoc.

Kuratorium Oświaty w Łodzi znajduje się w budynku wolnostojącym, zlokalizowanym przy ul. Więckowskiego 33.

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Więckowskiego i Gdańskiej. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Więckowskiego. Budynek jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Wejście do budynku dla osób mających trudności w poruszaniu znajduje się od strony podwórka, gdzie również zlokalizowane jest wejście do zewnętrznej windy.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Polesie.

Do Kuratorium Oświaty w Łodzi można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej – łatwy dojazd możliwy jest tramwajem nr 15 kursującym
ul. Gdańską. Ponadto komunikację zastępczą zapewnia autobus Z13. Nieopodal, u zbiegu ulic: Gdańskiej i Zielonej znajduje się przystanek linii 83 i 86. Odległość do przystanku to około 200 m. Dostęp do większej liczby linii tramwajowych i autobusowych znajduje się na przystanku znajdującym się u zbiegu ulic: Próchnika i Zachodniej (w kierunku centrum) lub ulic: Więckowskiego i Zachodniej (w kierunku dzielnicy Bałuty) – linie: 2A, 2B, 3A, 3B, 6, 7, 11, 59, 96A, 96B, 96C. Odległość około: 500 m.

W Kuratorium Oświaty w Łodzi na parterze znajduje się pokój dedykowany obsłudze klientów o specjalnych potrzebach. Osoby zaliczane do tej kategorii mogą skontaktować się z pracownikiem ochrony, który powiadomi odpowiedniego pracownika Kuratorium, który załatwi sprawę lub przyjmie składane dokumenty.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynki zajmowane przez Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi znajdują się w:

 • Kutnie, przy ul. Podrzecznej 18
 • Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza 16a
 • Skierniewicach, przy ul. Jagiellońskiej 29
 • Sieradzu, przy Placu Wojewódzkim 3

Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie

Pomieszczenia zajmowane przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie znajdują się na pierwszym piętrze budynku, którego właścicielem jest BNP Parisbas. Budynek ten usytułowany jest w centrum miasta, bezpośrednio przy ulicy Podrzecznej. Naprzeciwko budynku zlokalizowane jest przejście dla pieszych. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się trzy bezpłatne parkingi, w tym jeden wyposażony w miejsce dedykowane osobie niepełnosprawnej. Dojazd do Delegatury jest możliwy komunikacją miejską – autobusami linii 1,2,3,5,7,11,12,13,14,35,36,37. Najbliższe przystanki autobusowe oddalone są od siedziby Delegatury o około 5 – 10 minut drogi. Znajdują  się na ulicy: Podrzecznej, Sienkiewicza, 29-Listopada, Narutowicza oraz Barlickiego. Autobusy dojeżdżające do tych przystanków mają trasy, które pokrywają znaczną część miasta.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

Pomieszczenia zajmowane przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim usytuowane są na trzecim piętrze w budynku znajdującym się w centrum miasta, przy ulicy jednokierunkowej z płatną i ograniczoną strefą parkingową. Dojazd autobusami miejskimi numer: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obiekt jest dobrze oznakowany i posiada tablice informacyjne ze wszystkimi instytucjami, które znajdują się wewnątrz. Wejście do budynku jest szerokie, drzwi otwierają się swobodnie na zewnątrz. Obiekt posiada zadaszenie chroniące przed opadami. Przy wejściu do budynku znajduje się punkt informacyjny i czytelna tablica informacyjna. Brak w budynku windy ogranicza możliwości poruszania się po budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. W budynku zajmowanym przez Delegaturę, na parterze zorganizowany zostanie punkt umożliwiający zapewnienie obsługi klientom z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach

Pomieszczenia zajmowane przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach usytuowane są na czwartym piętrze w budynku znajdującym się w centrum miasta. Dojazd autobusami miejskimi nr 6, 7, 10. Do budynku prowadzą schody, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nad wejściem do budynku znajduje się daszek chroniący wchodzących przed opadami. W holu pomieszczenia na parterze znajduje się tablica informacyjna ze szczegółowym rozmieszczeniem pomieszczeń zajmowanych przez poszczególne instytucje wraz ze wskazaniem pokoi. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach ze względu na brak wind, choć w budynku znajduje się schodołaz umożliwiający dotarcie na czwarte piętro. Istnieje także możliwość obsługi interesantów bezpośrednio przy wejściu do budynku, po zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi ochrony budynku.

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

Pomieszczenia zajmowane przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu usytuowane są na szóstym piętrze w kompleksie budynków znajdującym się w centrum miasta. Dojazd autobusami miejskimi numer: 1, 5, 7. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się duży parking z miejscami oznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest wyposażone w specjalny podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz szerokie drzwi. Na wprost wejścia znajduje się tablica informująca o znajdujących się w budynku instytucjach oraz punkt informacyjny. Budynek jest dostosowany do potrzeb klientów i pracowników z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek jest wyposażony w trzy windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne spełniające te standardy.

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), Kuratorium Oświaty w Łodzi udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

fax: 426360385

e-mail: dostepnosc@kuratorium.lodz.pl

Zapewniamy również dostęp do usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z takiej usługi, co najmniej na 7 dni roboczych przed planowaną wizytą w urzędzie.

Kuratorium Oświaty w Łodzi udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z tutejszym urzędem.

W przypadku konieczność załatwienia sprawy przez osobę o specjalnych potrzebach, istnieje możliwość dojazdu do osoby zainteresowanej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

W Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz w Delegaturach w Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej docelowo zlokalizowanej w punkcie informacyjnym na parterze w siedzibie głównej oraz w sekretariatach Delegatur.