Uwierzytelnienie dokumentów/apostille

Uwierzytelnienie dokumentów, opatrzenie dokumentu klauzulą apostille

Podstawa prawna

 • § 28 i § 29 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700).
 • Kurator Oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły opatruje klauzulą apostille dokumenty szkolne przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938), dalej zwaną Konwencją Haską. Wykaz państw – stron Konwencji haskiej dostępny jest pod poniższym linkiem: 
  Link do wykazu państw – stron Konwencji haskiej
 • Jeśli dokument przeznaczony jest do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji haskiej, Łódzki Kurator Oświaty dokonuje jego uwierzytelnienia.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek – w celu uzyskania uwierzytelnienia/opatrzenie dokumentu klauzulą apostille dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wymagane jest złożenie wniosku wraz z informacją o państwie/państwach, do których dokument jest przeznaczony do Kuratorium Oświaty w Łodzi (pokój 07), bądź przesłanie na adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi, ul. Więckowskiego 33, 90-734 Łódź
 • Dokumenty – przedłożone do opatrzenia klauzulą apostille/uwierzytelnienia dokumenty muszą być dokumentami oryginalnymi bądź ich duplikatami. Wielostronicowe dokumenty powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową kuratora oświaty w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.
 • Dowód wpłaty -w przypadku uwierzytelnienia należy dołączyć do wniosku dowód wpłaty opłaty skarbowej
 • Upoważnienie – w przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest inna pełnoletnia osoba

Termin i sposób załatwienia sprawy

Opatrzenie klauzulą apostille/uwierzytelnienie dokonywane jest po potwierdzeniu faktu wydania dokumentu przez daną jednostkę (szkołę, ewentualnie archiwum).

Wniosek o dokonanie uwierzytelnienia/opatrzenia klauzulą apostille rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty

 • Gdy państwo jest stroną Konwencji haskiej – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000), za opatrzenie klauzulą apostille dokumentów szkolnych przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji haskiej nie jest pobierana opłata skarbowa.
 • Gdy państwo nie jest stroną Konwencji haskiej – zgodnie z § 29 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w pkt. I, za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji Haskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.
  Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Łodzi
  Bank NBP O/Okręgowy w Łodzi
  Numer konta: 65 1010 1371 0013 1322 3100 0000

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o opatrzenie klauzulą apostille. Plik do pobrania w formacie .doc (19 KB)

Wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentu. Plik do pobrania w formacie .doc (20 KB)

Wzór upoważnienia do załatwiania spraw związanych z uwierzytelnieniem/opatrzeniem klauzulą apostille dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą. Plik do pobrania w formacie .doc (13 KB)