Patronat Łódzkiego Kuratora Oświaty

Zasady przyznawania patronatów przez Łódzkiego Kuratora Oświaty

 1. Patronat przyznawany jest przedsięwzięciom i uroczystościom o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.
 2. O patronat ubiegać się mogą organizatorzy imprez o charakterze oświatowym (konkursy wiedzy, turnieje, przeglądy, wystawy, inne imprezy kulturalne i sportowe ) lub uroczystości.
 3. Wnioski o objęcie patronatem przedsięwzięcia lub uroczystości przez Łódzkiego Kuratora Oświaty mogą składać organizatorzy, którymi w szczególności mogą być:
  1.  szkoły i placówki oświatowe
  2. szkoły wyższe
  3. instytucje, związki, organizacje pozarządowe działające na rzecz oświaty, organizacje pożytku publicznego (fundacje, instytucje charytatywne, stowarzyszenia, towarzystwa, związki sportowe itp.)
 4. Patronat przez Łódzkiego Kuratora Oświaty przyznawany jest imprezom oświatowym, które wyróżniają się m.in. wzorową realizacją priorytetów określanych przez Ministra Edukacji Narodowej lub Łódzkiego Kuratora Oświaty, nowatorstwem programowym, organizacyjnym lub metodycznym, wybitnymi wartościami dydaktycznymi, wychowawczymi, profilaktycznymi, patriotycznymi, społecznymi, wysoką rangą w środowisku lokalnym lub długoletnią tradycją.
 5. Uczestnictwo w przedsięwzięciu nie może wiązać się z ponoszeniem kosztów finansowych przez uczniów.
 6. Wniosek o objęcie patronatem przez Łódzkiego Kuratora Oświaty powinien być złożony do urzędu co najmniej jeden miesiąc przed terminem planowanej imprezy lub uroczystości. Wnioski, które nie zachowują powyższego terminu, nie podlegają rozpatrzeniu (decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty).
 7. Wniosek powinien zawierać: dane organizatora, osoby wytypowane do kontaktu, adres, tel. kontaktowy, datę i miejsce przedsięwzięcia, cele ogólne przedsięwzięcia, wskazanie adresatów, harmonogram działań, informację o wcześniejszych edycjach, wskazanie podmiotów, które już objęły patronatem przedsięwzięcie, regulamin, rekomendacje.
 8. Przyznanie lub odmowa patronatu jest wydawana w formie pisemnej w terminie miesiąca.
 9. Decyzja Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie patronatu nie wymaga uzasadnienia.
 10. Tylko w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych sytuacjach jest możliwość ufundowania przez Łódzkiego Kuratora Oświaty nagrody dla zwycięzcy konkursu. 
 11. Objęcie patronatem wiąże się z:
  1. możliwością uczestnictwa Łódzkiego Kuratora Oświaty lub upoważnionej osoby w danej imprezie (uroczystości) 
  2. umieszczeniem takiej informacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych danej imprezy (uroczystości) – na plakatach, ogłoszeniach prasowych, zaproszeniach itp.
 12. Łódzki Kurator Oświaty zastrzega sobie możliwość odebrania przyznanego patronatu na każdym etapie przedsięwzięcia, bez podania uzasadnienia.

Formularz wniosku o patronat Łódzkiego Kuratora Oświaty. Plik do pobrania w formacie .doc (19 KB)