Listopad 28, 2017

Informacja dotycząca wniosków o nadanie odznaczeń państwowych

Analiza dokumentów złożonych w związku z nadawaniem odznaczeń państwowych pozwala na określenie uchybień, które powodują, iż wskazane wnioski nie są rozpatrywane pod względem merytorycznym.

W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowania wniosku o nadanie Krzyża Zasługi, Medalu za Długoletnią Służbę oraz „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” na:

1.Wpisanie informacji dotyczących: jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek, miejscowości i daty sporządzenia wniosku.

2.Prawidłowe wpisanie nr PESEL.

3.Wpisanie w pierwszej linijce ogólnego stażu pracy kandydata (jeżeli staż pracy pracownika wynosi 19 lub 29 lat należy oprócz tego podać dokładną datę, dzień, miesiąc, rok).

4.Wypełnienie pkt 19 oraz 20 (w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę) zgodnie z podanym wzorem znajdującym się na wniosku.

5.Pozostawieniu bez wypełnienia pkt 20 i 21 (w przypadku Krzyża Zasługi), pkt 21 i 22 (w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę).

6.Wpisanie informacji dotyczącej nazwiska, imienia i telefonu osoby, która sporządza wniosek.

7.Przygotowanie wniosku w taki sposób, aby był dwustronny (wniosek nie może być spinany, ani zszywany).

8.Zgodność informacji umieszczonych na wniosku oraz na ,,Zapytaniu” np. nr PESEL, nazwisko, imię (imiona).

9.Pozostawienie bez wypełnienia daty wystawienia ,,Zapytania”.

10.Prawidłowe wypełnienie pkt 1 i 2 ,,Zapytania”.

11.Wypełnienie pkt. 11 (art. 31a ustawy z dnia 16 października 1992 r o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 475 z późn. zm.)) ,,Zapytania”.

12.Wypełnienie pkt. 12 ,,Zapytania”. (informację pozyskuje się z Kartoteki karnej)

Ponadto należy pamiętać, że wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.