grudzień 19, 2022

Informacja dotycząca formularzy sprawozdań z realizacji programu

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem przekazania przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne sprawozdań z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone sprawozdania za 2022 rok z aktualnymi formularzami. 

Link do tej strony 

Formularze sprawozdań z realizacji Programu wg wzoru opracowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki proszę przesłać w terminie do 15 stycznia 2023 r. w wersji edytowalnej na adres e- mail: program.czytelnictwo@kuratorium.lodz.pl , a także w wersji papierowej opatrzonej datą i podpisem osób upoważnionych do składania sprawozdań, na adres Kuratorium Oświaty w Łodzi, ul. Więckowskiego 33, 90-734 Łódź.

Tabele monitoringowe oraz scan klauzuli informacyjnej dla osoby odpowiedzialnej za wdrażanie projektu wskazanej w tabeli proszę przesłać do 9 stycznia 2023 r. jedynie w wersji edytowalnej na adres e- mail: program.czytelnictwo@kuratorium.lodz.pl

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z umową organy prowadzące szkoły / placówki wychowania przedszkolnego / biblioteki pedagogiczne zobowiązane są także do złożenia sprawozdania finansowego, które dostępne jest na stronie internetowej Kuratorium (załącznik nr 1). Sprawozdanie winno być sporządzone w wersji elektronicznej, podpisane przez osoby podpisujące Umowę lub przez osoby upoważnione i przekazane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Złożenie sprawozdania nie wymaga załączenia faktur zakupowych, które powinny pozostać w dokumentacji Otrzymującego dotację. Faktury lub inne dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, powinny być opisane według wzoru (załącznik nr 2).

Ewentualne pytania dotyczące kwestii merytorycznych mogą Państwo kierować do Pani Anny Sendereckiej nr. tel. 42 637 70 55 wew. 34, pytania dotyczące kwestii finansowych proszę kierować do Wydziału Finansów i Kadr Kuratorium nr tel. 42 637 70 55 Pani Angelika Wojtasik wew. 73 lub Pani Sylwia Dworakowska-Wybor wew. 75.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2