luty 7, 2023

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w 2023 r.

Łódzki Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli, iż wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty należy składać do dnia 28 lutego 2023 r. w kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD), 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 33.

Zgodnie z zapisem art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), tytuł honorowego profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz.1017), realizując zapisy art. 9i ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) określiło terminy składania wniosków oraz kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny do nadania tytułu honorowego profesora oświaty.

Oznacza to, że nauczyciel spełniający wymagania określone w Karcie Nauczyciela i w/w rozporządzeniu, powinien dokonać opisu swoich działań i osiągnięć od dnia uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, uwzględniając sugestie Kapituły, która bierze w szczególności pod uwagę: 

 1. Jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
 • osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
 • wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu lub egzaminu,
 • osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach.
 1. Pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
 • stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
 • dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
 • pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich.
 1. Wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
 • wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
 • umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
 • wysoki poziom kultury języka.
 1. Szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:
 • opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli,
 • uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,
 • znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,
 • publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Wskazanym jest, aby opis był potwierdzony przez:

 1. dyrektora/dyrektorów szkół/placówek zatrudniających nauczyciela,
 2. organ prowadzący szkołę/placówkę w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku dyrektora szkoły/placówki obecnie lub w omawianym okresie,
 3. inne instytucje edukacyjne (np. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, placówki doskonalenia nauczycieli, Centrum Edukacji Artystycznej, wyższe uczelnie, itp.) w przypadku działań podejmowanych we współpracy z tymi instytucjami. 

UWAGA

Zgodnie z ustaleniami Kapituły tytuł honorowego profesora oświaty powinien być przyznawany najlepszym z najlepszych polskich nauczycieli. Nie należy traktować możliwości nadania tytułu jako etapu awansu zawodowego nauczyciela.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. informację o kandydacie (wg wzoru) podpisaną przez pracodawcę kandydata (tj.: przez dyrektora szkoły/placówki lub organ prowadzący w przypadku dyrektora szkoły/placówki),
 2. pismo wraz z uzasadnieniem (w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym sporządzone w formie edytowalnej) podpisane przez zgłaszającego kandydata, nauczyciela,
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki lub pracodawcy dyrektora szkoły o aktualnym zatrudnieniu oraz potwierdzające okres pracy pedagogicznej i okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego (należy podać liczbę przepracowanych lat).

Zgłoszenie może uwzględniać opinie dyrektora szkoły/placówki, organu prowadzącego, organizacji działających w sferze oświaty i wychowania. Łódzki Kurator Oświaty, po zapoznaniu się z propozycją Zespołu opiniującego wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty, składa rekomendowane wnioski wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Osoby, których wnioski zostaną przekazane do Kapituły zostaną o tym pisemnie poinformowane.

Uwaga! Uzasadnienie nie powinno przekraczać 10 stron.

Ochrona danych osobowych

Kuratorium informuje, iż obowiązki informacyjne wynikające z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) zostały opublikowane na stronie internetowej tutejszego urzędu w zakładce Kuratorium/Ochrona danych osobowych:

Link do informacji o ochronie danych osobowych

Wzór wniosku. Plik do pobrania (74 KB)