Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Łodzi, 90-446 Łódź, al. Kościuszki 120A, tel. 42 636 34 71, e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
  2. Z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Łodzi można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@kuratorium.lodz.pl
  3. Dane osobowe osób uczestniczących w procesach przetwarzania będą przetwarzane wyłącznie na podstawie postanowień przepisu art. 6 ust 1 RODO
  4. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu przetwarzania i w zgodzie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

                                                                               Administrator Danych Osobowych  

                                                                                      Łódzki Kurator Oświaty
                                                                  

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Kuratorium Oświaty w Łodzi jest pan Adam Bar. Można się z nim kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: iod@kuratorium.lodz.pl

Zastępcą IOD w Kuratorium Oświaty w Łodzi jest pan Rafał Bieniek. Można się z nim kontaktować pisząc na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej.

Do IOD w Kuratorium Oświaty w Łodzi należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych w Kuratorium Oświaty w Łodzi nie należy natomiast załatwianie innych spraw dotyczących naruszenia danych osobowych przez inne podmioty niezwiązane z Kuratorium Oświaty w Łodzi, jak np. udzielanie porad, konsultacji czy rozpatrywanie skarg dotyczących naruszenia praw osób, których dane te dotyczą.

 

Obowiązek informacyjny – pliki do pobrania:

Obowiązek informacyjny – przeprowadzenie czynności związanych z przesłaniem zaświadczeń dla finalistów i laureatów Wojewódzkich konkursów Przedmiotowych 2019/2020

Obowiązek informacyjny – Uaktualnienie bazy danych dotyczących nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego na okres od dnia 01.09.2019 r. – 31.08.2020 r.  

Obowiązek informacyjny – Uaktualnienie bazy danych dotyczących nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 września 2019 r.

Obowiązek informacyjny – Profesor oświaty. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Powierzenie zadań doradcy metodycznego. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Odznaczenia państwowe. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Odznaczenia resortowe. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Nagroda MEN i Nagroda ŁKO. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Rekrutacja na konferencje, kongresy, warsztaty. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Prowadzenie postępowań skargowych i wnioskowych. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Prowadzenie postępowań administracyjnych. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Zawieranie i realizacja umów w ramach programów rządowych. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych dla uczniów z terenu województwa łódzkiego. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Dostęp do informacji publicznej. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Komunikacja elektroniczna. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Zbieranie wniosków na stypendia PRM. Plik do pobrania 

Obowiązek informacyjny – Zbieranie wniosków na stypendia MEN. Plik do pobrania