czerwiec 22, 2023

Komunikat dla dyrektorów szkół dotyczący stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023

Łódzki Kurator Oświaty przypomina o możliwości składania wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Zgodnie z art. 90i ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  1. laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  2. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  3. uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  4. uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  5. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami mogą być również absolwenci, tj. uczniowie, którzy w roku szkolnym 2022/2023 ukończyli szkołę.

Do wniosku (na załączonym wzorze) wypełnionego pismem komputerowym i wydrukowanego dwustronnie należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzające osiągnięcia kandydata w roku szkolnym 2022/2023. Na wniosku nie umieszcza się daty oraz żadnych pieczęci i podpisów, należy natomiast dołączyć go do pisma przewodniego podpisanego przez dyrektora szkoły. Proszę o rzetelne wypełnianie wniosków, z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć.

Wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rada pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), przedstawia Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do 10 lipca 2023 r. Wnioski ze szkół z powiatów brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego oraz m. Łodzi w postaci wydruku wraz z załącznikami należy przekazać do siedziby Kuratorium Oświaty w Łodzi, wnioski ze szkół wraz
z  załącznikami z pozostałych powiatów – odpowiednio do delegatur Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą  w Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu.

Wzór wniosku. Plik do pobrania (24 KB)

Oświadczenie dyrektora szkoły. Plik do pobrania