czerwiec 22, 2023

Komunikat dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych dotyczący stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Łódzki Kurator Oświaty przypomina o obowiązku wytypowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z postanowieniami art. 90 h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. 2005 r. nr 106, poz. 890 ze zm.) stypendium przyznaje się uczniowi, który uczęszcza do szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i spełnia przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

  1. otrzymał promocję z wyróżnieniem, czyli posiada średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
    z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
  2. wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez art. 132a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2245 z  późn. zm.) stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 90h ustawy o systemie oświaty może być przyznane dwóm uczniom, spełniającym warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 tej ustawy, uczęszczającym w latach szkolnych 2022/2023 – 2023/2024 do branżowej szkoły II stopnia: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90 h ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty oraz musi być uczniem danej szkoły jeszcze w roku szkolnym 2023/2024, na który będzie przyznawane stypendium.

Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski. Wnioski o przyznanie stypendium (wraz z uzasadnieniem) należy przedstawić radzie szkoły, a w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej. Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza kandydata/kandydatów do stypendium.

Dyrektorzy szkół z powiatów brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego oraz m. Łodzi przekazują zatwierdzone wnioski w postaci wydruku lub informację o niewytypowaniu kandydatów (z uzasadnieniem) do siedziby Kuratorium Oświaty w Łodzi; dyrektorzy szkół z pozostałych powiatów – odpowiednio do delegatur Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu w terminie do 10 lipca 2023 r.

Wzór wniosku. Plik do pobrania (18 KB)