lipiec 1, 2024

Wyniki kwalifikacji wniosków złożonych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” – edycja 2024

Szanowni Państwo

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica” w 2024 roku.

Kwalifikacji wniosków dokonywał zespół składający się z przedstawicieli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Zespół przyjął ustalenia, iż zgodnie z dyspozycją § 11, ust. 3 wyżej wskazanego

Rozporządzenia, kwalifikacji nie podlegały:

  • wnioski organów prowadzących i szkół z brakami formalnymi (niepełne);
  • wnioski, które wpłynęły po terminie;

Nie wszystkie szkoły aplikujące do programu mogły otrzymać dofinansowanie ponieważ wnioskowana, łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych była wyższa niż kwota przyznana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, po analizie złożonych wniosków Zespół zastosował następujące kryteria kwalifikacyjne: 

  • dla szkół ubiegających się o dofinansowanie w kategorii B – liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w stosunku do liczby wszystkich uczniów w szkole zgodnie z zapisami w 11 ust. 6, pkt 2 w/w rozporządzenia.

Wykaz szkół zakwalifikowanych. Plik do pobrania. (34 KB)