Czerwiec 23, 2022

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji rządowego programu “Aktywna tablica” za 2021 r.

Dotyczy podmiotów z terenu województwa łódzkiego, które w roku 2021 otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica”.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 16 oraz § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883, z 2021 r., poz. 1602) organy prowadzące i dyrektorzy szkół zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.

Terminy, forma i miejsce składania sprawozdań:

  • Sprawozdania szkół – do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dyrektor szkoły przesyła sprawozdanie do organu prowadzącego

  • Sprawozdanie organów prowadzących – do dnia 15 września 2022 r.

Organ prowadzący, weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych w tych dokumentach a następnie przygotowuje zbiorcze zestawienie wraz z załącznikami.

Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego Programu „Aktywna Tablica” za 2021 rok są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Link do strony ze wzorami sprawozdań

Podpisany i opieczętowany przez upoważnione osoby, oryginał sprawozdania wraz z załącznikami należy przesłać e-puapem lub dostarczyć w kopercie z dopiskiem „Sprawozdanie Aktywna tablica-2021” do kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi (Al. Kościuszki 120 a) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022 r. (decyduje data wpływu).

Uwaga: Równolegle z oryginałem, organ prowadzący obowiązany jest przesłać edytowalną wersję elektroniczną zestawienia wraz z załącznikami (w formatach zgodnych z wzorami: doc oraz xls) na adres: at@kuratorium.lodz.pl

W temacie maila należy wpisać:
„Sprawozdanie Aktywna tablica za 2021 – Nazwa organu prowadzącego ”.

Przy wypełnianiu sprawozdań proszę nie stosować ciągu drukowanych liter.

Dodatkowych informacji dotyczących sprawozdań udziela:

Aleksandra Majer – wizytator Wydziału Wspierania, Opieki i Kształcenia Specjalnego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, mail: at@kuratorium.lodz.pl