Październik 3, 2019

Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – “Aktywna tablica” w 2019 roku

Szanowni Państwo,

w związku z udziałem Państwa jednostki w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 2019, publikujemy w załączeniu elektroniczną wersję sprawozdania (załącznik nr 2) oraz wzór opisu faktury (załącznik nr 3).

Opisu faktury należy dokonać wyłącznie na wzorze stanowiącym załącznik faktury, wpisując numer faktury, której opis dotyczy, opisy odręczne na odwrocie faktury nie będą honorowane.

W celu finansowego rozliczenia zadania do sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 należy dołączyć:

– kserokopie rachunków (faktur) potwierdzone za zgodność z oryginałem, opisane zgodnie z załącznikiem nr 3
– dowód zapłaty za fakturę (rachunek),
– kserokopię dowodu przekazania zakupionych pomocy dydaktycznych przez jednostkę organizacyjną do właściwej szkoły, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
– w przypadku zakupów dokonywanych przez szkoły, pełnomocnictwo udzielone przez organ prowadzący (oryginał),
– oświadczenie organu prowadzącego o spełnieniu warunków określonych w §1 ust. 2 Umowy.

Dokumentacje należy przesłać lub dostarczyć do kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi, w kopercie z dopiskiem „Sprawozdanie finansowe Aktywna tablica”.

Sprawozdania można przekazywać na bieżąco.

Ostateczny termin złożenia sprawozdania upływa 15 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy at@kuratorium.lodz.pl

PIOTR PATORA
STARSZY WIZYTATOR
KOORDYNATOR DS. INNOWACJI W EDUKACJI
KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI
TEL.: 42 637 70 55

 

Załącznik nr 2. Plik do pobrania

Załącznik nr 3. Plik do pobrania