grudzień 16, 2020

Formularze sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictw

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Łódzkiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
organy prowadzące szkoły
z województwa łódzkiego

Łódzki Kurator Oświaty informuje, że formularz sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Link do strony ministerstwa, z której można pobrać formularze sprawozdań

Jednocześnie informuję, że zgodnie z umową organy prowadzące szkoły/biblioteki pedagogiczne zobowiązane są także do złożenia sprawozdania finansowego, które dostępne jest na stronie internetowej Kuratorium (załącznik nr 1 – zamieszczony poniżej tekstu).

Faktury lub inne dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, powinny być opisane według wzoru (załącznik nr 2 – zamieszczony poniżej tekstu).

Proszę o wypełnienie ww. sprawozdań i przekazanie ich w formie papierowej do Kuratorium w terminie do 15 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Ponadto formularz sprawozdania z realizacji Programu wg wzoru opracowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki proszę również przesłać w wersji elektronicznej na adres:
program.czytelnictwo@kuratorium.lodz.pl

Ewentualne pytania dotyczące kwestii merytorycznych mogą Państwo kierować na adresy poczty elektronicznej specjalisty asenderecka@kuratorium.lodz.pl, pytania dotyczące kwestii finansowych proszę kierować do Wydziału Finansów i Kadr Kuratorium.

Załącznik nr 1 – Wzór sprawozdania finansowego
Załącznik nr 2 – Załącznik do faktury – wzór jak opisać fakturę