Marzec 2, 2021

Komunikat dotyczący organizacji rad pedagogicznych

Kuratorium Oświaty w Łodzi przypomina, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty posiedzenia rad pedagogicznych mogą być prowadzone w sposób zdalny, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności, a uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym.

Zgodne z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.