listopad 28, 2022

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli ubiegających się o uprawnienia do egzaminowania uczniów na kartę rowerową

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi w porozumieniu z Łódzkim Kuratorem Oświaty zaprasza nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne związane z możliwością uzyskania karty rowerowej na bezpłatne szkolenie nadające uprawnienia do sprawdzania niezbędnych umiejętności osób ubiegających się o ten dokument. Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 ze zm.) sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

  • nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
  • policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
  • egzaminator;

Celem szkolenia jest zapewnienie koniecznych kwalifikacji osobom przeprowadzającym egzamin w trybie i na warunkach określonych w § 21 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 512). Szkolenie będzie okazją do wzbogacenia wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego oraz przepisów obowiązujących w ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch,  jak również do zapoznania się z zasadami przygotowania ucznia do egzaminu oraz do określenia kryteriów stosowanych podczas egzaminowania kandydatów do uzyskania karty rowerowej.

Szkolenie zostanie uruchomione w przypadku zgłoszenia minimum 15 uczestników.

Miejsce szkolenia: siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi lub Oddziałów Terenowych w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu lub Skierniewicach – w zależności od zapotrzebowania.

 Zgłoszenia za pośrednictwem dyrektorów szkół, zawierające następujące dane:

  1. nazwę, adres i dane kontaktowe szkoły (numer telefonu, e-mail), nazwę powiatu, na terenie którego znajduje się szkoła;
  2. imię i nazwisko kierowanego nauczyciela, dane kontaktowe nauczyciela (numer telefonu, e-mail);

prosimy nadsyłać do dnia 2 grudnia 2022 r. na adres poczty elektronicznej:

jpietruszewski@kuratorium.lodz.pl