Styczeń 5, 2021

Zmiany dotyczące zasad składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

W związku z utworzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2334) w złożonych wnioskach o nadanie orderów i odznaczeń państwowych należy dokonać zmiany w treści zapytania o udzielenie informacji o osobie, kierowanego do Krajowego Rejestru Karnego podmiotu występującego z tym zapytaniem poprzez wskazanie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W przypadku złożonych już wniosków należy ponownie złożyć ww. zapytania z uwzględnieniem nowej nazwy Ministerstwa w terminie do dnia 26 stycznia 2021 roku.

W przypadku organów, które nie przekazały jeszcze wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, winny one uwzględnić powyższą zmianę w treści ww. zapytań – termin do ich złożenia ulega przedłużeniu do dnia 26 stycznia 2021 roku.

Link do informacji o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe, pochodzący ze strony MEiN

Wzór aktualnego formularza zapytania o udzielenie informacji o osobie