maj 23, 2024

„Szkoła dostępna dla wszystkich” – projekt realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także integrowania zróżnicowanego środowiska w klasie/szkole, z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji.

Projekt obejmuje część szkoleniową i część praktyczną.

Nauczyciele specjaliści pełnią w projekcie funkcję tzw. doradców do spraw dostępności uczenia się, obejmując wsparciem kompetencyjnym pozostałych nauczycieli w ramach tzw. modelu peer-mentoringu oraz uczniów, którym udzielają bezpośredniego wsparcia edukacyjno-specjalistycznego. W projekcie dodatkowo realizowane są działania wspierające uczniów, rodziców oraz nauczycieli w postaci bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z ochrony zdrowia, w tym psychiatrami, psychoterapeutami, a także opracowywane są materiały wspierające m.in. dyrektorów, nauczycieli, pracujących z uczniami, dla których język polski jest językiem obcym.

Do współpracy w projekcie zaproszono placówki doskonalenia nauczycieli. Ich przedstawiciele po odbytych w projekcie szkoleniach, będą pełnić rolę regionalnych koordynatorów sieci z udziałem nauczycieli specjalistów.

Zadaniem tych placówek będzie inicjowanie wymiany doświadczeń, pośredniczenie w przekazywaniu informacji kluczowych między zespołem projektowym a nauczycielami i wsparcie superwizyjne. Udział placówek w projekcie umożliwi także upowszechnianie standardu roli pedagoga specjalnego, jako koordynatora wsparcia edukacyjno–specjalistycznego w szkole/placówce oraz włączenie doświadczeń z projektu do programów szkoleń realizowanych przez placówki w ramach własnej działalności lokalnej.

Link do informacji o programie