czerwiec 11, 2024

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji rządowego programu “Aktywna tablica” za 2023 r.

Dotyczy podmiotów z terenu województwa łódzkiego, które w roku 2023 otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica”.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 16 oraz § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.158) organy prowadzące i dyrektorzy szkół zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.

Terminy, forma i miejsce składania sprawozdań:

  • Sprawozdania szkół – do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Dyrektor szkoły przesyła sprawozdanie wyłącznie do organu prowadzącego.

  • Sprawozdanie organów prowadzących – do dnia 15 września 2024 r.

Organ prowadzący weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych w tych dokumentach, a następnie przygotowuje zbiorcze zestawienie wraz z załącznikami.

Sprawozdania organów prowadzących wraz z załącznikami w wersjach edytowalnych, w formatach zgodnych z wzorami (xls), należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym i przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2024 r. (decyduje data wpływu).

Sprawozdania przesłane zgodnie z powyższą instrukcją nie wymagają dodatkowych podpisów i pieczęci urzędowych (fizycznych). Miejsca w sprawozdaniu i załącznikach przeznaczone na podpisy i pieczęcie należy wypełnić komputerowo.

Przy wypełnianiu sprawozdań proszę nie stosować ciągu drukowanych liter (z włączoną funkcją caps-lock).

Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego Programu „Aktywna tablica” za 2023 rok są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Link do strony ze wzorami sprawozdań

Zapytania dotyczące sprawozdań proszę kierować na adres at@kuratorium.lodz.pl wskazując w zapytaniu imię i nazwisko oraz nr telefonu zgłaszającego.