Czerwiec 11, 2021

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji rządowego programu “Aktywna tablica” za 2020 r.

Dotyczy podmiotów z terenu województwa łódzkiego, które w roku 2020 otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica”.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 16 oraz § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883) organy prowadzące i dyrektorzy szkół zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.

Terminy, forma i miejsce składania sprawozdań:

  • Sprawozdania szkół – do dnia 15 czerwca 2021 r.

Dyrektor szkoły przesyła do organu prowadzącego sprawozdanie wg poniższego wzoru w terminie do 15 czerwca 2021 roku.

Wzór sprawozdania dyrektora szkoły za 2020 r. Plik do pobrania

  • Sprawozdanie organów prowadzących – do dnia 30 czerwca 2021 r.

Organ prowadzący, weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych w tych dokumentach a następnie przygotowuje zbiorcze zestawienie wraz z załącznikami wg wzoru zamieszczonego poniżej.

  1. Wzór sprawozdania organu prowadzącego za 2020 r. Plik do pobrania
  2. Formularz sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji programu aktywna tablica za 2020 r., załącznik 1, załącznik 2 oraz załącznik 3. Plik do pobrania Wymienione załączniki dostępne są w jednym pliku arkusza kalkulacyjnego w 3 zakładkach zlokalizowanych w dolnej części arkusza.

Podpisany i opieczętowany przez upoważnione osoby, oryginał sprawozdania wraz z załącznikami należy dostarczyć w kopercie z dopiskiem „Sprawozdanie Aktywna tablica-2020” do kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi (Al. Kościuszki 120 a) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku (decyduje data wpływu).

Równolegle z oryginałem, organ prowadzący obowiązany jest przesłać edytowalną wersję elektroniczną zestawienia wraz z załącznikami (w formatach zgodnych z wzorami: doc oraz xls) na adres: at@kuratorium.lodz.pl

W temacie maila należy wpisać:
„Sprawozdanie Aktywna tablica za 2020 – Nazwa organu prowadzącego ”.

Przy wypełnianiu sprawozdań proszę nie stosować ciągu drukowanych liter.

Dodatkowych informacji dotyczących sprawozdań udziela:

Piotr Patora – p.o. dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji, koordynator ds. innowacji pedagogicznych Kuratorium Oświaty w Łodzi;
email: at@kuratorium.lodz.pl
tel: 42 637 70 55 w.47