styczeń 10, 2022

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

W terminie 15 listopada 2021 r. do 30.06.2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowany będzie projekt SCWEW złożony przez Powiat Sieradzki w ramach „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy, itp. zostanie objętych 6 placówek oświatowych tj. Publiczne Przedszkole w Warcie, Szkoła Podstawowa we Wróblewie, Liceum Ogólnokształcące w Warcie, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Sieradzu, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu. Wsparcie będzie również skierowane do rodzin dzieci i uczniów uczęszczających do w/w placówek. W ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje poświęcone edukacji włączającej, kampania społeczna oraz imprezy towarzyszące: „Dzień Życzliwości”, „Międzyszkolny Festiwal Teatralny”, „Międzyszkolny Dzień Świadomości”. Placówki włączą się w akcje: Autyzm na niebiesko, Kocham słyszeć, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Placówki zrealizują Dzień bez dzwonków, konkurs plastyczny pt. „Szkoła dla wszystkich”, Festyn Talentów.

Całkowita wartość projektu wynosi 798 860,00 zł i jest w 100% finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.