Wrzesień 10, 2019

Relacja z Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego

W czwartek (5 września) w Hotelu Sport w Bełchatowie obradował Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny zorganizowany z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Realizując postulat, który pojawił się przy Ogólnopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau i Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski zaprosili do debaty uczniów, rodziców, nauczycieli, samorządowców, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pozarządowych i instytucji związanych z oświatą w naszym regionie. Przy okrągłym stole w Bełchatowie zasiedli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba i Łódzka Wicekurator Oświaty Jolanta Kuropatwa. Dyskusję prowadziły Ewa Sobór, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi, oraz Irena Maria Lesiak, dyrektor delegatury KO w Skierniewicach.

Obrady rozpoczął Grzegorz Wierzchowski prosząc o konstruktywną rozmowę o tym, jaka ma być polska szkoła. O szczere i rzeczowe wypowiedzi zaapelował również wiceminister Maciej Kopeć.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o polskiej oświacie w kilku obszarach tematycznych: najpierw o jakości w systemie edukacji, następnie o uczniu w systemie edukacji, nowoczesnej szkole, wreszcie o roli nauczyciela i rodzica. W wielu wypowiedziach te różne z pozoru tematy pojawiały się obok siebie – ukazując całą złożoność edukacji, w której jeden problem zwykle wiąże się z wieloma innymi.

Te najczęściej pojawiające się w debacie problemy to:
– skromne wyposażenie szkół,
– bardzo liczne klasy,
– przeciążone programy nauczania, 
– system oceniania oparty na testach (wymuszający naukę pod testy, kosztem poszerzania wiedzy)
– niedostateczna reakcja szkoły na zupełnie nowe zjawiska i zagrożenia związane z rewolucją technologiczną – problemy w komunikacji, spłycenie relacji, nieumiejętność współdziałania i pracy w grupie, niewystarczająca pomoc psychologiczna, 
– za niskie wynagrodzenia nauczycieli, które – zdaniem dyrektorów szkół i samych nauczycieli – nie motywują odpowiednio do poszerzania swoich kompetencji i zaangażowania w pracę, nie przyciągają też do zawodu młodych ludzi, 
– brak związku między jakością pracy nauczyciela, oceną tej pracy przez uczniów – a wysokością jego wynagrodzenia.

Na ważny problem zwrócili uwagę uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. Ich zdaniem polska szkoła zaniedbuje kwestie związane z rozwojem społecznym. Nauka – ubolewali – polega na wtłaczaniu schematów, brakuje zaś rozmów z nauczycielami o aktualnych, ważnych dla uczniów problemach, dyskusji, która rozwija intelektualnie, wyrabia umiejętność własnej oceny świata.
Dorośli uczestnicy debaty podziękowali uczniom za ich cenną, dojrzałą refleksję, a wielu nagrodziło ją nawet brawami.

Dobrze współbrzmiał z nią inny postulat: ponownego przyjrzenia się standardom edukacyjnym, które w obecnej postaci nie odpowiadają na oczekiwania uczniów, a często także pracodawców.

Jeden z sygnalizowanych podczas debaty problemów dotyczył szkolnictwa zawodowego, które potrzebuje mocnego wsparcia finansowego ze strony państwa i jeszcze silniejszej współpracy z pracodawcami – w zakresie zajęć praktycznych i oferty kształcenia.
W czasie rozmowy pojawił się również temat związany z Radami Rodziców, które są chętne do współpracy ze szkołami, ale – w swoim odczuciu – często nie mają wpływu na to, co się w szkołach dzieje. Chcą być partnerami szkół, a nie tylko skarbonkami.

W przerwie obrad wiceminister Maciej Kopeć, wicewojewoda Karol Młynarczyk, wicemarszałek województwa Zbigniew Ziemba i kurator Grzegorz Wierzchowski spotkali się z dziennikarzami lokalnych mediów. Pytania dotyczyły zarówno debaty przy okrągłym stole, jak i bardziej szczegółowych kwestii związanych z reformą oświaty.

Podczas konferencji Maciej Kopeć poinformował, że najważniejsze uwagi i wnioski z debaty w Bełchatowie – wraz z wnioskami płynącymi z pozostałych debat wojewódzkich – zostaną uwzględnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podczas prac nad dalszymi zmianami w prawie oświatowym i systemie polskiej edukacji.

Poniżej galeria zdjęć z Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego.