listopad 22, 2023

Przypomnienie o sprawozdaniu finansowym „Aktywna tablica 2023”

Dotyczy organów prowadzących, które otrzymały dofinansowanie do Rządowego programu „Aktywna tablica” 2023. 

Szanowni Państwo,

w związku z udziałem Państwa jednostki w roku 2023 w realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami § 6 umowy (Obowiązki sprawozdawcze):
Beneficjent zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego z realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w wersji elektronicznej bazując na edytowalnej wersji tego dokumentu i złożenia go Łódzkiemu Kuratorowi za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Zgodnie z dyspozycją ust. 3 sprawozdania, muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym zgodnie z zasadami reprezentacji Beneficjenta (przez osoby podpisujące umowę). Prosimy również o załączenie wersji edytowalnej sprawozdania (w formacie arkusza kalkulacyjnego).

Sprawozdanie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wzór sprawozdania końcowego z realizacji umowy. Należy w nim uwzględnić wszystkie wydatki (w tym także na zakupy stanowiące wkład rzeczowy).
Złożenie sprawozdania nie wymaga załączenia faktur zakupowych, które powinny pozostać w dokumentacji Beneficjenta wraz z opisem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy – wzór opisu faktury.

Celem usprawnienia procesu sprawozdawczego zwracam się do Państwa z prośbą o dokonywanie rozliczenia niezwłocznie po realizacji zakupów objętych umową.

Piotr Patora, Zastępca Dyrektora Wydziału Wspierania, Opieki i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Łodzi 

Załącznik nr 2 – wzór sprawozdania końcowego z realizacji umowy (26 KB) 
Załącznik nr 3 – wzór opisu faktury (17 KB)