Listopad 21, 2018

Nowe formularze związane z rozliczeniem zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Łódzki Kurator Oświaty informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaktualizowało formularz sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-sprawozdan-z-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa
lub strony internetowej Kuratorium (załączniki nr 1a i 1b).

Zgodnie z umową organy prowadzące szkoły/biblioteki pedagogiczne zobowiązane są także do złożenia sprawozdania finansowego, którego formularz dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium (załącznik nr 2).

Faktury lub inne dokumentu o równoważnej wartości dowodowej powinny być opisane według wzoru określonego w załączniku nr 3.

Łódzki Kurator Oświaty prosi o wypełnienie ww. sprawozdań i przekazanie ich w formie papierowej do Kuratorium w terminie do 15 stycznia 2019 r.

Ponadto formularz sprawozdania z realizacji Programu wg wzoru opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (załączniki nr 1a i 1b) należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres: program.czytelnictwo@kuratorium.lodz.pl

Ewentualne pytania dotyczące kwestii merytorycznych mogą Państwo kierować na adresy poczty elektronicznej zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji: hcyrulska@kuratorium.lodz.pl oraz wizytatora: eceler@kuratorium.lodz.pl lub specjalisty: asenderecka@kuratorium.lodz.pl, pytania dotyczące kwestii finansowych proszę kierować do Wydziału Finansów i Kadr Kuratorium.

Załącznik nr 1a. Plik do pobrania

Załącznik nr 1b. Plik do pobrania

Załącznik nr 2. Plik do pobrania

Załącznik nr 3. Plik do pobrania