październik 12, 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – informacja o naborze

Logotyp Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) trwa nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu.

Termin składania wniosków przez dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 31 października 2021 r.

Termin składania wniosków przez organ prowadzący do  Łódzkiego Kuratora Oświaty upływa 20 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Wsparcie finansowe udzielane jest organowi prowadzącemu pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem. Do wkładu własnego zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia danego roku, w którym udzielono wsparcia finansowego.

Uwagi dotyczące składanych wniosków:

Wniosek – organy prowadzące składają w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Al. Kościuszki 120 a, 90-446 Łódź –  lub bezpośrednio w kancelarii Kuratorium, pok. 02  lub opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Składającym wnioski przypominamy, że adresatem dotacji powinna być konkretna szkoła (także, jeśli znajduje się w zespole szkół).

W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół i placówek, organ prowadzący może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku wyłącznie w odniesieniu do jednej szkoły wchodzącej w skład zespołu.

Ocenie nie będą podlegać wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Organy prowadzące do wniosku zbiorczego powinny załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaakceptowanych wniosków jednostkowych placówek wychowania przedszkolnego/szkół/bibliotek pedagogicznych.

Prosimy o umieszczanie podpisów pod przesyłanymi załącznikami z wykazami placówek wychowania przedszkolnego/szkół/bibliotek pedagogicznych.

W związku z licznymi pytaniami organów prowadzących dotyczącymi kolumny Obszar Strategicznej Interwencji (OSI) w załączniku do wniosku organu prowadzącego, przekazujemy link do strony, na której wylistowano gminy zagrożone marginalizacją i miasta tracące funkcje.

Link do strony, na której wylistowano gminy zagrożone marginalizacją i miasta tracące funkcje

Link do strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie znajdują się wzory aktualnych wniosków