czerwiec 23, 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia organizacji na terenie kraju wypoczynku letniego dzieci bez zabezpieczenia socjalnego ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego w 2022 r.

  1. Komisja do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia organizacji na terenie kraju wypoczynku letniego dzieci bez zabezpieczenia socjalnego ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego w 2022 r., powołana zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 46/2022, dokonała analizy 5 ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie.
  2. W wyniku analizy stwierdzono, iż 2 oferty nie spełniają wymogów ogłoszenia.
  3. Powierzenie organizacji wypoczynku dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego nastąpiło dla części II, IV I VI ogłoszonego zadania.
  4. Jednocześnie Łódzki Kurator Oświaty na podstawie art. 18a ust. 1 pkt  1 i 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia organizacji na terenie kraju wypoczynku letniego dzieci bez zabezpieczenia socjalnego ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego w 2022 r. w części I i V zadania, z uwagi na to, iż złożone oferty nie spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu oraz  w części III z uwagi na fakt, iż w terminie składania ofert, przewidzianym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert tj. do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 na wyżej wymienioną część zadania nie złożono żadnej oferty.
  5. Wyniki otwartego konkursu ofert zawiera załącznik do komunikatu.

Wyniki otwartego konkursu ofert. Plik do pobrania (50 KB)