czerwiec 7, 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa łódzkiego w 2022 roku

  1. Komisja do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, powołana zarządzeniem nr 38/2022 przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, dokonała analizy 88 ofert. W wyniku analizy formalnej stwierdzono, iż 1 oferta nie spełnia wymogów formalnych.
  2. Ocenie merytorycznej poddano 87 ofert, spełniających wymogi formalne. Wartość merytoryczną ofert i ich zasadność, przeanalizowano zgodnie z kryteriami dostępu
    do środków dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz kryteriami merytorycznymi, opublikowanymi na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi w komunikacie z dnia 29 kwietnia 2022 roku.
  3. Komisja po merytorycznej ocenie 87 ofert, w ramach posiadanych środków, dofinansowała organizację 51 wypoczynków.
  4. Wyniki otwartego konkursu ofert zawiera załącznik do komunikatu.

Wyniki otwartego konkursu ofert. Plik do pobrania (87 KB)