czerwiec 8, 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa łódzkiego w 2021 roku

1. Komisja do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, powołana zarządzeniem nr 37/2021 przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, dokonała analizy 112 ofert. W wyniku analizy formalnej stwierdzono, iż 13 ofert nie spełnia wymogów formalnych (wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 1 do komunikatu).

2. Ocenie merytorycznej poddano 99 ofert, spełniających wymogi formalne. Wartość merytoryczną ofert i ich zasadność przeanalizowano zgodnie z kryteriami dostępu do środków dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz kryteriami merytorycznymi, opublikowanymi na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi w komunikacie z dnia 5 maja 2021 roku.

3. Komisja, po merytorycznej ocenie 99 ofert, dofinansowała organizację 53 wypoczynków.

4. Wykaz dofinansowanych wypoczynków stanowi załącznik nr 2 do komunikatu.

Formularz sprawozdania z realizacji zadania będzie podany w odrębnym komunikacie.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 – wykaz ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży odrzuconych z przyczyn formalnych – lato 2021

Załącznik nr 2 – wykaz ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2021