marzec 11, 2020

Oświadczenie ŁKO w związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi oceny „zero”

W związku z przeprowadzoną kontrolą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi oraz publikacjami medialnymi dotyczącymi wystawiania oceny „zero” we wspomnianej szkole (Dziennik Łódzki, wydanie z 5 i 7 marca br.), Łódzki Kurator Oświaty wyjaśnia:

– cele i zasady oceniania wewnątrzszkolnego opisane są w art. 44b ust. 3-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 373). Statut szkoły i opisane w nim zasady oceniania muszą być zgodne z w/w przepisami;

– przepisy powyższego rozporządzenia wskazują, że celem oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego postępach w opanowaniu wiedzy; nieobecność na sprawdzianie nie może być miernikiem w tej kwestii;

– zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w szkole ustala się w stopniach wg. skali 1-6;

– ocena „0” nie funkcjonuje w tej skali, i choć pojawia się w wewnątrzszkolnym systemie oceniania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi to jest uregulowana w sposób niekonsekwentny – raz jest symbolem a raz oceną; wystawianie „zera” jako oceny jest więc niezgodne z przepisami;

– niezgodne z przepisami prawa oświatowego jest także wystawianie jakichkolwiek ocen za nieobecność ucznia na sprawdzianie czy też jego poprawie.
Unikanie sprawdzianu nie może więc mieć wpływu na ocenę osiągnięć edukacyjnych. Jest to postawa, która powinna być uwzględniona przy ocenie zachowania ucznia.