maj 23, 2024

Nabór uczniów szkół podstawowych na bezpłatne kolonie dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego z województwa łódzkiego w 2024 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych z terenu powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego i z miasta Łodzi

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że wzorem lat ubiegłych Łódzki Kurator Oświaty w roku 2024 jest organizatorem bezpłatnych, 10-dniowych kolonii letnich dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.

Kolonie realizowane będą na terenie kraju w terminie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wytypowanie ze szkoły uczniów na w/w kolonie w oparciu o niżej zamieszczone kryteria:

 • szkoły liczące do 200 uczniów – 2 uczestników
 • szkoły liczące od 201 do 300 uczniów – 3 uczestników
 • szkoły liczące od 301 do 500 uczniów – 4 uczestników
 • szkoły liczące powyżej 501 uczniów – 6 uczestników.

Kwalifikacja dzieci powinna być prowadzona w oparciu o rozeznaną przez szkołę, sytuację materialną dziecka zgodnie z art. 92b, ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) z uwzględnieniem opinii pedagoga szkolnego i ośrodka pomocy rodzinie. W dokumentacji szkolnej winna być przechowywana zatwierdzona przez dyrektora szkoły lista dzieci wytypowanych na wypoczynek.

W pierwszej kolejności typowane są:

 • dzieci objęte pieczą zastępczą
 • dzieci pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
  • dzieci z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
  • samotnie wychowywane, w rozumieniu art. 4 pkt. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn zm.).

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5, ust. 1 (674,00 zł) lub 2 (764,00 zł) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 323).
Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku, wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

 • dzieci z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym

  Zapotrzebowanie na określoną liczbę kart proszę przekazać zgodnie z załączoną tabelą do dnia 3 czerwca 2024 r. na adres: kolonie@kuratorium.lodz.pl

  W nazwie pliku należy podać skrót numeru szkoły np. SP nr 1, Łódź.

Tabelę należy przesłać jako załącznik.

W przypadku braku przesłania informacji ze szkoły, wolne miejsca zostaną rozdysponowane wśród innych placówek. Ostatecznie o ilości przyznanych miejsc poszczególnym szkołom, terminie i miejscu kolonii zadecyduje komisja powołana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Pozostałe szkoły winny kontaktować się z właściwą Delegaturą Kuratorium Oświaty.

Tabela . Plik do pobrania