Grudzień 30, 2020

List kuratora oświaty dotyczący bezpieczeństwa w trakcie półkolonii zimowych w 2021 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek,
Nauczyciele i Wychowawcy,
Rodzice i Opiekunowie,
Uczniowie i Wychowankowie

Ze względu na pandemię koronawirusa, ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, tj. 4 stycznia – 17 stycznia 2020 r. W tym czasie będzie można organizować wypoczynek tylko w formie półkolonii dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I – IV szkoły podstawowej.

Półkolonie będą mogły być organizowane tylko na terenie szkoły lub placówki oświatowo – wychowawczej przez dyrektora szkoły lub placówki, organ prowadzący albo organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w czasie półkolonii, Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało dla organizatorów szczegółowe wytyczne sanitarne. Ich celem jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci uczestniczących w półkoloniach, minimalizowanie ryzyka zakażenia przez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników półkolonii oraz ich rodziców/prawnych opiekunów, ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły lub placówki w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem, kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowanego stanu epidemicznego, w tym zapewnienie opieki i wychowania.

Link do strony MEN „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych”

Przypominam, że funkcjonująca elektroniczna baza wypoczynku MEN umożliwia rodzicom i opiekunom sprawdzenie czy półkolonie, na które zapisali swoich podopiecznych, organizator zgłosił właściwemu kuratorowi oświaty i czy zostały przez niego zaakceptowane.

Link do bazy wypoczynku na stronie www MEN

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi, w zakładce „Rodzice i uczniowie – Wypoczynek i turystyka – Aktualności dotyczące wypoczynku i turystyki” opublikowany jest wykaz ważnych telefonów związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży w województwie łódzkim oraz szereg innych wiadomości i komunikatów dotyczących zbliżających się zimowych ferii.

W razie wypadku kierownik półkolonii lub upoważniony przez niego wychowawca zobowiązany jest do zapewnienia poszkodowanym właściwej opieki oraz do niezwłocznego zawiadomienia rodziców, a także, w zależności od charakteru i skali zdarzenia, odpowiednich osób i instytucji.   

Wszystkich uczniów z terenu województwa łódzkiego bardzo proszę o zachowanie podczas ferii szczególnej ostrożności i o przestrzeganie reżimu sanitarnego. A organizatorów i wychowawców o dołożenie wszelkich starań i wysiłków, by zapewnić uczestnikom półkolonii właściwą opiekę oraz bezpieczne i higieniczne warunki. Proszę także o przypomnienie dzieciom i młodzieży o zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania

Chciałbym, by zimowa przerwa w nauce była regeneracją sił fizycznych i psychicznych (zwłaszcza po długim okresie nauki zdalnej), rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień, i odbywała się w bezpiecznych warunkach. Mam nadzieję, że zimowy wypoczynek przyniesie Wam wiele radości. I że już niedługo wszyscy powrócimy do nauki stacjonarnej, w szkołach.

Łódzki Kurator Oświaty

Waldemar Flajszer