wrzesień 24, 2019

Procedura dotycząca zatwierdzania programów kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Łódzkiego Kuratora Oświaty

 Podstawa prawna:

 1. Art. 51 ust. 1, art. 117 ust. 5, art. 120 ust. 4, art. 170 ust. 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 r. poz. 391) .
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 r. poz. 1045).

Podmioty uprawnione do organizowania kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 1. Publiczne i niepubliczne: placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.
 2. Publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, wymienione w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.
 3. Osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, wymienioną w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dokumenty składane przez organizatora kursu:

 1. Wniosek o zatwierdzenie programu kursu oraz wszystkie załączone do niego dokumenty powinny być opieczętowane i podpisane przez organizatora kursu lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, a każda ze stron parafowana, zaś kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • w przypadku placówek niepublicznych wymienionych w punkcie II.1 i II.2 – zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego,
 • w przypadku osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność oświatową, wymienioną w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wskazane w punkcie II.3 – wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych),
 • wykaz kadry przewidzianej do prowadzenia zajęć (z przyporządkowaniem osób do poszczególnych zajęć) z podaniem ich kwalifikacji zawodowych (odpowiednich do rodzaju prowadzonych zajęć) oraz doświadczenia zawodowego,
 • program kursu, zgodnie z zapisem § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652). Programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien być zgodny z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 r. poz. 391).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o zatwierdzenie kursu wraz z dokumentacją należy złożyć w Kancelarii  Kuratorium Oświaty w Łodzi lub właściwej terytorialnie, ze względu na adres wnioskodawcy, Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi w jednym egzemplarzu, co najmniej na miesiąc przed planowanym jego rozpoczęciem.

Obowiązki organizatora kursu: 

 1. Organizator kursu zawiadamia Łódzkiego Kuratora Oświaty o każdej edycji kursu w terminie  co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. W piśmie należy podać datę i znak pisma, którym Łódzki Kurator Oświaty zatwierdził program kursu, datę rozpoczęcia i zakończenia kolejnej edycji kursu oraz miejsce prowadzenia tego kursu. Do pisma należy również załączyć harmonogram zajęć zawierający treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć oraz przypisać kadrę prowadzącą z informacją o kwalifikacjach do prowadzonych zajęć.  Należy również podać datę i znak pisma zatwierdzającego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty program kursu oraz datę rozpoczęcia i zakończenia edycji kursu.
 2. Organizator kursu prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania zgodnie z §24 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 652).
 3. Organizator kursu wydaje osobie kończącej kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zaświadczenie zawierające dane, o których mowa w §10 ust. 6 rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 r. poz. 391).
 4. Organizator po zakończenia kursu, niezwłocznie przekazuje Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty potwierdzoną za  zgodność z  oryginałem  kopię ewidencji wydanych  zaświadczeń o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Inne informacje 

 1. W przypadku zmiany aktów prawnych lub zmian dokonanych przez organizatora kursu w realizacji zatwierdzonego przez kuratora oświaty programu kursu, organizator przedkłada program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu do ponownego zatwierdzenia.
 2. Organizator ww. kursu ma prawo do uzupełnienia złożonej przez siebie dokumentacji.
 3. Łódzki Kurator Oświaty zatwierdza program kursu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
 4. Łódzki Kurator Oświaty prowadzi rejestr zatwierdzonych programów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.