październik 27, 2020

Pilny komunikat! II edycja Rządowego Programu „Aktywna tablica”

Zasady realizacji Rządowego Programu „Aktywna tablica” edycja 2020-2024

Organom prowadzącym szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, wsparcie finansowe może być udzielone w roku 2020 na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych:

 • komputerów przenośnych, zwanych dalej „laptopami”, wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
 • tablicy interaktywnej:
  • tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,
  • tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,
 • projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, lub
 • interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

 

Organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe wsparcie finansowe może być udzielone w roku 2020 na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych:

 • laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
 • tablicy interaktywnej:
  • tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,
  • tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,
 • projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
 • interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, lub
 • specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki;

 

Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017-2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w obecnej edycji programu. Dotyczy to jednak wyłącznie szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

Szkoły takie w roku 2020 mogą wnioskować wyłącznie o wsparcie finansowe w wysokości 14 tys. zł. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

 

Kwota wsparcia finansowego

Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2020 w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł.

Wsparcie finansowe może być udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa (przy pełnej wartości wsparcia min. 3500 zł.).

Za wkład własny uważa się:

 • wkład finansowy stanowiący uzupełnienie kosztów realizacji zadania,
 • sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Harmonogram aplikowania do Programu w roku 2020

 1. Nie później niż do dnia 27 października 2020 , dyrektor szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, dostarcza do organu prowadzącego wniosek o udział w Programie.

Wniosek o udział w Programie, musi być zgodny z zamieszczonym wzorem.

W przypadku zespołów wniosek dyrektora składany jest na konkretny typ szkoły w zespole, a nie na zespół!

 1. Nie później niż do dnia 29 października 2020 , organ prowadzący dostarcza do kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi (Al. Kościuszki 120 a) lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Łodzi, wniosek o udzielenie wsparcia finansowego. Decyduje data dostarczenia wniosku.

Wniosek organu prowadzącego, musi być zgodny z zamieszczonym wzorem.

Do wniosku organu prowadzącego należy dołączyć:

 • oryginały lub kopie wniosków wszystkich aplikujących szkół,
 • listę szkół zgłoszonych do udziału w Programie wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie (także w przypadku aplikowania jednej szkoły) – wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 1,
 • oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz.1883).

Elektroniczną (edytowalną) wersję załącznika nr 1 należy przesłać w dniu składania wniosku (nie później niż 29 X 2020 r.) na adres at@kuratorium.lodz.pl

Kwalifikacji nie podlegają wnioski błędne, niepełne lub złożone po terminie.

Wsparcia dla organów prowadzących oraz dyrektorów szkół województwa łódzkiego udziela: Piotr Patora – starszy wizytator, koordynator ds. innowacji pedagogicznych Kuratorium Oświaty w Łodzi

Wszelkie pytania i problemy można zgłaszać na adres:   ppatora@kuratorium.lodz.pl

Pliki do pobrania:

Wniosek dyrektora szkoły. Plik do pobrania

Wniosek organu prowadzącego. Plik do pobrania

Załącznik nr 1. Lista szkół zgłoszonych do udziału w Programie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r.