Wrzesień 15, 2020

Gry komputerowe i wideo w szkołach – rusza pilotaż programu

Od 8 września szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe mogą zgłaszać się do udziału w pilotażu dotyczącym wykorzystania gier komputerowych i wideo w edukacji. Do 30 września zainteresowane placówki mogą przesłać formularze zgłoszeniowe do wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji w kuratoriach oświaty. Głównym celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych i wideo, a także zapewnienie szkołom materiałów obejmujących edukacyjne gry komputerowe. Zapraszamy do udziału!

Link do szczegółowych informacji na stronie internetowej MEN

Udział w pilotażu szkół z województwa łódzkiego

W pilotażu mogą uczestniczyć szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe wszystkich typów, które w bieżącym roku szkolnym realizują projekty, innowacje, eksperymenty, programy nauczania, zajęcia pozalekcyjne lub inne formy realizacji kształcenia z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo.

Udział w pilotażu zakłada opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie autorskich programów nauczania, ustanowienie lidera/koordynatora projektu w szkole, wybór oraz wdrożenie gier komputerowych i wideo, udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia, zapewnienie wsparcia innowacji przez organ prowadzący szkołę, udostępnienie przykładów dobrych praktyk oraz przeprowadzenie badań na temat skuteczności i efektywności przeprowadzonych rozwiązań. W końcowym etapie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej epodreczniki.pl, zostaną zamieszczone e-materiały w postaci gier komputerowych i wideo.

Do 30 września 2020 r. szkoły z województwa łódzkiego zainteresowane udziałem w pilotażu, na adres ppatora@kuratorium.lodz.pl, przesyłają kompletnie wypełniony formularz dostępny na stronie internetowej:

Link do artykułu w serwisie MEN, gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy 

Wraz z formularzem w osobnym arkuszu należy wprowadzić informacje o nauczycielach prowadzących zajęcia z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo na podstawie autorskich programów nauczania oraz nauczycieli chętnych do prowadzenia takich zajęć, wskazując imię i nazwisko oraz nauczany przedmiot.

Informacji w zakresie pilotażu udziela wojewódzki koordynator do spraw innowacji w edukacji – starszy wizytator Piotr Patora.
ppatora@kuratorium.lodz.pl
42 637 70 55 w. 37.