kwiecień 17, 2024

Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty

Zgodnie z wieloletnią tradycją, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nauczycielom posiadającym powszechnie uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznawane są na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1258) – nagrody Ministra Edukacji oraz Kuratora Oświaty.

W związku z powyższym wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty będą przyjmowane od organów prowadzących szkoły. Należy je składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2024 r.  Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej. Wnioski nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsca składania wniosków

 • Wnioski ze szkół (placówek) prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego oraz z terenu powiatów: pabianickiego, zgierskiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego i miasta Łodzi składane są do:
  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  Więckowskiego 33
  90-734 Łódź – pokój nr 9 (kancelaria).
 • Wnioski ze szkół (placówek) z terenu powiatów: łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice składane są do:
  Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach
  Jagiellońska 29
  96-100 Skierniewice.
 • Wnioski ze szkół (placówek) z terenu powiatów: łaskiego, zduńskowolskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego i miasta Sieradza składane są do:
  Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu
  Wojewódzki 3
  98-200 Sieradz.
 • Wnioski ze szkół (placówek) z terenu powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego i miasta Piotrków Trybunalski składane są do:
  Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
  Sienkiewicza 16a
  97-300 Piotrków Trybunalski.
 • Wnioski ze szkół (placówek) z terenu powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego i poddębickiego składane są do:
  Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie
  Podrzeczna 18
  99-300 Kutno.

Kryteria, jakie musi spełnić nauczyciel typowany do nagrody

Do nagrody może być typowany nauczyciel, który spełnia odpowiednio kryteria wymienione w § 2 ww. rozporządzenia tzn.:

 1. przepracował w szkole co najmniej 2 lata;
 2. posiada wyróżniającą ocenę pracy;
 3. posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:
  1. kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, lub
  2. rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
  3. działań innowacyjnych, lub
  4. pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
  5. współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
  6. działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Co musi zawierać wniosek o nagrodę

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać informacje, o których mowa w § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia czyli:

 1. imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
 2. datę i miejsce jego urodzenia;
 3. staż pracy w szkole;
 4. stanowisko i miejsce pracy;
 5. wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz datę otrzymania oceny pracy;
 6. informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania;
 7. uzasadnienie;
 8. datę i podpis składającego wniosek.

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz w § 6 pkt 1, do wniosku dołącza się opinię rady pedagogicznej szkoły.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe przygotowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski muszą być sporządzone na jednej kartce papieru a ich uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio przyznanej nagrody. Wyszczególnione osiągnięcia powinny być określone w czasie.

Prosimy o niedopinanie do wniosków dodatkowych kartek z uzupełnieniem treści tegoż uzasadnienia. We wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody Ministra Edukacji lub Kuratora Oświaty musi być informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną. Zapis o pozytywnej opinii rady pedagogicznej musi zawierać również datę posiedzenia rady, które powinno odbyć się w roku złożenia wniosku.

Wzór wniosku o nagrodę Ministra Edukacji. Plik do pobrania (26 KB)

Wzór wniosku o nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. Plik do pobrania (23 KB)