kwiecień 2, 2024

Informacja dotycząca opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także zmian do zatwierdzonych arkuszy na rok szkolny 2024/2025

Uwaga! Formularze załączników do arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek zostały przesłane na adresy e-mail organów prowadzących – jednostek samorządu terytorialnego. 

Łódzki Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) opiniuje arkusze organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ich zgodności z przepisami prawa, przedstawione przez organy prowadzące publiczne przedszkola, szkoły i placówki przed ich zatwierdzeniem.

Podstawa prawna:

 • art. 51 ust. 1 pkt 12, art. 110, art. 111, art. 112 ust. 2 oraz art. 123 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.),
 • art.42d ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116)
 • § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2736)
 • § 6 ramowego statutu publicznej placówki kształcenia ustawicznego – załącznik nr 1, § 6 ramowego statutu publicznego centrum kształcenia zawodowego – załącznik nr 2, § 6 publicznego branżowego centrum umiejętności stanowiących – załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2066)
 • § 5 ust. 1 ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. 2002 r. nr 223, poz. 1869 ze późn. zm.) w zw. z art. 368 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2023 r.
  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 80)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1798)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1610)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 r. poz. 316 z późn. zm.)

Zmiany przepisów oświatowych wprowadzone po zamieszczeniu niniejszej Informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi należy uwzględnić przed przedłożeniem do zaopiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek i odpowiednio przed przedłożeniem zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji.

Kurator oświaty wydaje opinię o zgodności przedłożonego arkusza organizacji z przepisami prawa w zakresie:

 1. W przypadku przedszkoladotyczy także przedszkoli specjalnych wchodzących w skład specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych/ zgodności informacji zawartych w arkuszu z treścią § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2736)
 2. W przypadku szkołydotyczy także szkół funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych, zgodności informacji zawartych w arkuszu
  z treścią § 17 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
  i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2736)
 3. W przypadku szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny – zgodności informacji zawartych w arkuszu dotyczących tego oddziału z treścią § 17 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
  i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2736).

Uwaga! W przypadku wpisywania zajęć rewalidacyjnych do arkusza organizacji przedszkola i szkoły należy przestrzegać zapisu § 17 ust. 4 pkt 3c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli w związku z ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
(Dz. U. z 2024 r. poz. 80)

Przy opracowywaniu arkusza organizacji  należy przestrzegać zasady, że powinien on dotyczyć konkretnej szkoły, przedszkola, a nie zespołu szkół i określać jasno, jakiego typu szkoły dotyczy.

 1. W przypadku placówek:
  1. zgodności arkusza z wymogami odpowiedniego rozporządzenia,
  2. wymiaru zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
  3. zgodności przydziału zajęć nauczycielom z wymaganymi kwalifikacjami.
 2. Zakres informacji zawartych w arkuszach organizacji publicznych placówek określony jest w  przepisach odpowiednich ze względu na rodzaj placówki publicznej:
  1. dla placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z  niepełnosprawnością intelektualną z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki odpowiednio: w § 73 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2015, poz.1872 z późn. zm.)
  2. dla biblioteki pedagogicznej: w § 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 825)
  3. dla poradni psychologiczno-pedagogicznej: w § 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r.
   Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.) w zw. z 368 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).
  4. publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego oraz publicznego branżowego centrum umiejętności: 6 ramowego statutu publicznej placówki kształcenia ustawicznego, § 6 ramowego statutu publicznego centrum kształcenia zawodowego, § 6 ramowego statutu publicznego branżowego centrum umiejętności, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego oraz publicznego branżowego centrum umiejętności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2066).

Proponowane dokumenty dołączane do arkusza organizacji:

 1. wykaz kadry pedagogicznej zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu – załącznik nr 1,
 2. tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu – załącznik nr 2,
 3. tygodniowy wymiar i przeznaczenie dodatkowych godzin przyznanych przez organ prowadzący (§ 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół) zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu – załącznik nr 3,
 4. tygodniowe rozkłady zajęć edukacyjnych danego typu szkoły zgodnie z odpowiednimi załącznikami: nr 4, nr 5, nr 6a, nr 6b, nr 6c, nr 7a, nr 7b, nr7c, nr 8a, nr 8b, nr 8c.
 5. organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów szkół ogólnodostępnych i integracyjnych posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego lub opinię o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, specjaliści, zajęcia rewalidacyjne – zał. nr 9

Procedura opiniowania arkuszy:

 1. W celu uzyskania opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty organ prowadzący – jednostka samorządu terytorialnego oraz inne podmioty prowadzące publiczne przedszkola, szkoły i placówki przesyłają wniosek wraz z dokumentacją, to jest arkusz organizacji wraz załącznikami, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji – ePUAP (lub w przypadku braku możliwości technicznych wersję papierową – 1 egzemplarz dokumentacji, która nie będzie odsyłana) przedkładają Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty w terminie nie później niż do 6 maja 2024 roku.
 2. Łódzki Kurator Oświaty, wydaje opinię w zakresie zgodności arkusza z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w terminie 10 dni roboczych, od daty jego wpływu do tut. Urzędu, nie później jednak niż do dnia 20 maja 2024 r.
 3. Organ prowadzący szkołę, przedszkole, placówkę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły, przedszkola, placówki do dnia 29 maja 2024 r.
 4. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły
  lub przedszkola do dnia 30 września:

  1. opinia, o której mowa w pkt. 2 wydawana jest w terminie 4 dni roboczych
   od dnia otrzymania zmian;
  2. organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

UWAGA: Składane przez dyrektora szkoły/przedszkola zmiany do arkuszy organizacji powinny zawierać następujące informacje:

 • wprowadzone zmiany i ich przyczyny,
 • czas zmiany (od kiedy do kiedy?),
 • stan zatwierdzony przed zmianami i proponowany po zmianach (liczba godzin, przydzielone zajęcie edukacyjne, nauczyciel realizujący te zajęcia, kwalifikacje tego nauczyciela).
 1. W przypadku wprowadzenia do 30 września zmian do arkusza organizacji zaopiniowanego przez organ nadzoru pedagogicznego i zatwierdzonego przez organ prowadzący publiczne przedszkole i szkołę, należy sporządzić dokument o nazwie „Zmiana nr … do arkusza organizacji na rok szkolny …………” – art. 110 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2023 r. poz. 900 z późn. zm.), który winien zawierać opis (różnicę pomiędzy tym, co było w zatwierdzonym arkuszu organizacji,
  a planowaną zmianą w organizacji).
  Załączniki do zmian organizacji mają wynikać z  planowanych do wprowadzenia zmian.

Zmiana do organizacji może być wdrożona do realizacji dopiero po zatwierdzeniu przez organ prowadzący, ponieważ wprowadzenie zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji wymaga uprzedniego (a nie następczego) zaopiniowania przez organ nadzoru pedagogicznego, a następnie zatwierdzenia przez organ prowadzący. Wszelkie zmiany wprowadzone bez uprzedniego spełnienia wymogu zaopiniowania i zatwierdzenia stanowią naruszenie art. 110 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

 1. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły
  lub przedszkola po dniu 30 września 2024 r., organ prowadzący szkołę
  lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, nie występuje o opinię i nie przekazuje tych zmian do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Kurator Oświaty w trybie nadzoru pedagogicznego może dokonywać w ciągu roku szkolnego sprawdzenia zgodności organizacji pracy publicznych przedszkoli/szkół/placówek z przepisami prawa.

Miejsce/sposób złożenia dokumentów:

W zależności od zasięgu terytorialnego sprawowanego nadzoru pedagogicznego organ prowadzący przekazuje do komórek organizacyjnych Kuratorium Oświaty w Łodzi:

 • Kuratorium Oświaty w Łodzi,90-734 Łódź, ul. S. Więckowskiego 33 tel. 42/637 70 55; fax. 42 636 03 85 e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl – m. Łódź, powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, ul. Podrzeczna 18, 99-300 Kutno, tel: 607 073 077, e-mail: delegatura-kt@kuratorium.lodz.pl – powiaty: kutnowski, łęczycki, poddębicki
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, 43 827 19 47, 43 822 79 27, e-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl – powiaty: łaski, pajęczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice, 46 833 44 62, 46 834 16 09, e-mail: delegatura-sk@kuratorium.lodz.pl – powiaty: łowicki, rawski, skierniewicki grodzki i ziemski
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski 44 649 77 41, e-mail: delegatura-pt@kuratorium.lodz.pl – powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski grodzki i ziemski, radomszczański i tomaszowski