Styczeń 8, 2018

Weryfikacja danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, które będą wykorzystane do kalkulacji subwencji oświatowej na rok 2018

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,

w nawiązaniu do pisma przekazanego do Państwa przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przypominamy o konieczności zweryfikowania danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, które będą wykorzystane do kalkulacji subwencji oświatowej na rok 2018.
Ostateczny termin przesłania ewentualnych korekt upływa 15 stycznia 2018 r.
Korekty zawierające plik exp, skan podpisanego zestawienia zbiorczego wraz z pismem przewodnim z informacją o zakresie korekty i wskazaniem szkół/ placówek, które dokonały zmian, należy przesyłać na adres: sio@kuratorium.lodz.pl.

W załączeniu:

Pismo Pani Marzenny Drab, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, informujące o sposobie i zakresie weryfikacji