Informacja dotycząca stażu

Kuratorium Oświaty w Łodzi, informuje, iż nauczyciele, którzy podczas odbywania stażu byli zatrudnieni w kilku szkołach i w żadnej z tych szkół nie byli zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar ich zajęć stanowił co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, składając do Kuratorium Oświaty w Łodzi wniosek w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego wraz z dokumentacją są zobowiązani do załączenia pisma wydanego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), w którym został wyznaczony dyrektor szkoły, który wykonywał czynności związane z odbywaniem stażu.