Informacja o opłacie akredytacyjnej w 2019 roku

Na podstawie art. 118 ust. 6 oraz art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) opłata akredytacyjna na rok 2019 wynosi:
1.023,00 zł, słownie: jeden tysiąc dwadzieścia trzy złote.

Podmioty ubiegające się o akredytację winny dokonać wpłaty na konto tutejszego urzędu:
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000
z dopiskiem opłata akredytacyjna Kuratorium Oświaty w Łodzi, al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź.