Informacja o opłacie akredytacyjnej w 2020 roku

Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 2029) opłata akredytacyjna w roku 2020 wynosi:
1.036,32 zł
słownie: jeden tysiąc trzydzieści sześć złotych trzydzieści dwa grosze.

Podmioty ubiegające się o akredytację winny dokonać wpłaty na konto tutejszego urzędu:
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000
Kuratorium Oświaty w Łodzi, al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź
z dopiskiem: opłata akredytacyjna