Zasady udzielania odpowiedzi na pisma przesyłane drogą elektroniczną (e-mail)

 I. Kuratorium Oświaty w Łodzi nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi(imię i nazwisko)
 • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica)
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

II. Wszystkie zapytania dotyczące zatrudniania, awansu zawodowego i wynagradzania nauczycieli, powinny być rozpatrywane i rozstrzygane w pierwszej kolejności przez dyrektora szkoły, co wynika z następujących przepisów:

 • art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) – dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników.
 • art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.) – dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz, przełożonym służbowym pracowników szkoły oraz przewodniczącym rady pedagogicznej.

III. Zapytania dotyczące spraw budzących wątpliwości mogą być kierowane do organu prowadzącego szkołę, bądź właściwego kuratora oświaty, zgodnie z kompetencjami tych organów, określonymi w przepisach ustawy o systemie oświaty.


Organ prowadzący szkołę
nadzoruje jej działalność w zakresie spraw administracyjnych i finansowych, w szczególności (art. 34a ustawy o systemie oświaty):

 • prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą, któremu podlega w szczególności (art. 33 ustawy o systemie oświaty):

 • zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
 • realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 • przestrzeganie statutu szkoły,
 • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Wszystkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres email:

Zadając zapytanie drogą elektroniczną, prosimy o podanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania nadawcy. W przypadku braku wymienionych danych w przesyłce, odpowiedz nie będzie udzielana.